Bankovnictví

Zkratka předmětu KUF/BANK
Název předmětu Bankovnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BANK
Název Bankovnictví
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/QBANK
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAEA, KEN/MAE1, KEN/MA1, KEN/QZE, KEN/YMAE1, KEN/ZE, KEN/ZEF
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a vztahy v oblasti centrálního i komerčního bankovnictví, s fungováním bankovní soustavy a se základními bankovními produkty.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičení - maximálně 3 absence, úspěšnost alespoň 60 % v zápočtovém testu, odevzdání a prezentace seminární práce.
Přihlášení do kurzu Moodle - Banking - do 8.10.2019
Požadavky ke zkoušce:
Složení zápočtového testu a ústní zkouška (1 otázka z centrál.bankovnictví a 1 otázka z komerč.bankovnictví)


Obsah

Přednášky:
1. Pojetí a vymezení banky, charakteristické znaky bank.
2. Historie vzniku bank.Vývoj bankovních soustav.
3. Centrální bankovnictví. Cíle a nástroje centrálních bank.
4. Měnová politika - měnověpolitické režimy.
5 - Obchodní banky. Organizační struktura a management banky.
6. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát. Hodnocení hospodaření banky.
7. Bankovní rizika, základní principy jejich řízení, formy zajišťování se proti rizikům
8. až 9. Finančně úvěrové bankovní produkty.
10. až 11. Depozitní (vkladové) produkty
12. až 13. - Platebně zúčtovací produkty (Platební styk)
14. Regulace a dohled v bankovním sektoru.

Cvičení navazují tematicky na jednotlivé přednášky ( řešení otázek a nejasností). Dále při nich student prokazuje samostatnou práci s legislativou a statistickými daty (referáty, koreferáty, eseje, hodnocení časových řad, seminární práce) a to zejména se zaměření na:
Zákon č. 6/93 Sb. o ČNB
Zákon č. 21/92 Sb. o bankách
Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstev
Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku
Vyhláška č. 169/2011 Sb. o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
Zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí
Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
Zákon č. 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů

Měnová statistika
- peněžní agregáty
- úvěry
- vklady

Bankovní statistika
- Bilance obchodních bank
- Úvěry obchodních bank
- Vklady obchodních bank

Dekádní bilance ČNB (ze složky Hospodaření ČNB)


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Složení zkoušky z makroekonomie

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům fungování bank, hlavním bankovním produktům na straně aktiv a pasiv, bankovním rizikům a formám zajištění se proti nim, postavení a funkcím centrální banky, cíkům a nátrojům měnové politiky a podstatě bankovního dohledu a regulace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Vladimír Jandík
  • Přednášející: Ing. Vladimír Jandík
  • Cvičící: Ing. Vladimír Jandík, Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (5. a 6. vydání). Management Press, Praha, 2015. ISBN 978-80-7261-279-6.
  • Polouček S. Bankovnictví. Praha: SEVT, 2013.
  • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a plaqtební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 - 247 -.
  • Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2013. ISBN 978 - 0 - 273 -76.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF