SZZ Finance podniku

Zkratka předmětu KUF/BZFEK
Název předmětu SZZ Finance podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZFEK
Název SZZ Finance podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/KFUCN, KUF/CP, KUF/KCP, KUF/FINP, KUF/QFINP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti financí podniku.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního účetnictví dle české účetních předpisů, podnikových financí a cenných papírů, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Okruh finančního účetnictví:
1. Úvod do účetnictví jako informačního systému: základní pojmy a východiska.
2. Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční): obsahové vymezení, členění a ocenění, vyjádření rizika znehodnocení a účtování. Cenné papíry.
3. Zúčtovací vztahy: obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování a účtování. Kurzové rozdíly. Opravné položky a odpis pohledávek. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky. Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně a dotace.
4. Zásoby: obsahové vymezení, členění, oceňování a účtování. Metody evidence zásob.
5. Vlastní a cizí kapitál: obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Tvorba a čerpání fondů. Rezervy - účetní a daňový pohled. Bankovní úvěry a půjčky.
6. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření: kategorie, klasifikace a účtování. Kalkulace nákladů. Časové rozlišování nákladů a výnosů. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výsledná daň z příjmů. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností: kapitálové a osobní společnosti.
7. Účetní uzávěrka a závěrka: cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka), příloha, přehled o peněžních tocích (cash flow), přehled změn vlastního kapitálu v podmínkách českého účetnictví.

Okruh financí podniku:
1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná hodnota perpetuity.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie.
3. Finanční plánování: dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, finanční politika.
4. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití.
5. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody oceňování.
6. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, vymáhání pohledávek.
7. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků, krátkodobý finanční plán.
8. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné úvěry.
9. Interní zdroje dlouhodobého financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody).
10. Externí zdroje dlouhodobého financování: akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje.
11. Hodnocení efektivnosti investic: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, nákladová a zisková kritéria, výběr způsobu a zdroje financování.
12. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním rozhodování.
13. Finanční analýza. Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, poměrové ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. Analýza soustav ukazatelů: hierarchické soustavy, bonitní a bankrotní modely. Ekonomická a tržní přidaná hodnota.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Finanční účetnictví (FUCN/KFUCN), Cenné papíry (CP/KCP) a Finance podniku (FINP/QFINP)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti financí podniku. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. BOVA POLYGON. 2009, 2009. ISBN 80-7273-156-5.
 • Rejnuš, Oldřich. Cenné papíry a burzy. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-214-3805-7.
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
 • Sedláček, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6.
 • Svoboda, J. Finanční účetnictví - cvičebnice. České Budějovice: EF, JU ČB., 2018.
 • Veselá, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
 • Ryneš, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2019. Olomouc: ANAG., 2019.
 • MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • Základní: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Vlčková, M., Svoboda, J. Základy účetnictví: cvičení. 3. vyd. České Budějovice: EF, JU ČB., 2017.
 • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF