SZZ Finance

Zkratka předmětu KUF/BZFIN
Název předmětu SZZ Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZFIN
Název SZZ Finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FINP1, KUF/KFNP1, KUF/FUC1, KUF/QFUC1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základním rozdělením investičních instrumentů, s charakteristikou investičních nástrojů, s právní úpravou cenných papírů, s jednotlivými druhy cenných papírů a s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími, s okolnostmi a podmínkami emisí jednotlivých druhů cenných papírů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního účetnictví dle české účetních předpisů a podnikových financí, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Okruh finančního účetnictví:
1. Úvod do účetnictví jako informačního systému: základní pojmy a východiska.
2. Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční): obsahové vymezení, členění a ocenění, vyjádření rizika znehodnocení a účtování. Cenné papíry.
3. Zúčtovací vztahy: obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování a účtování. Kurzové rozdíly. Opravné položky a odpis pohledávek. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky. Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně a dotace.
4. Zásoby: obsahové vymezení, členění, oceňování a účtování. Metody evidence zásob.
5. Vlastní a cizí kapitál: obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Tvorba a čerpání fondů. Rezervy - účetní a daňový pohled. Bankovní úvěry a půjčky.
6. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření: kategorie, klasifikace a účtování. Kalkulace nákladů. Časové rozlišování nákladů a výnosů. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výsledná daň z příjmů. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních korporací: kapitálové a osobní společnosti.
7. Účetní uzávěrka a závěrka: cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu v podmínkách českého účetnictví.

Okruh financí podniku:
1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná hodnota perpetuity.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie.
3. Finanční plánování: dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, finanční politika.
4. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití.
5. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody oceňování.
6. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, vymáhání pohledávek.
7. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků, krátkodobý finanční plán.
8. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné úvěry.
9. Interní zdroje dlouhodobého financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody).
10. Externí zdroje dlouhodobého financování: akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje.
11. Hodnocení efektivnosti investic: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, nákladová a zisková kriteria, výběr způsobu a zdroje financování.
12. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním rozhodování.
13. Finanční analýza. Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, poměrové ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow. Analýza soustav ukazatelů: hierarchické soustavy, bonitní a bankrotní modely. Ekonomická a tržní přidaná hodnota.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FUC1 Finanční účetnictví, KUF/FINP1 Finance podniku)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního účetnictví dle české účetních předpisů a podnikových financí. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • České účetní standardy pro podnikatele.
  • SVOBODA, J. Finanční účetnictví - cvičebnice. České Budějovice: EF, JU ČB., 2018.
  • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. (2009). Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress.
  • KOVANICOVÁ, D. (2009). Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. aktualiz. vyd. Praha: BOVA POLYGON.
  • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019. Olomouc: ANAG, 2019.
  • SEDLÁČEK, J. (2011). Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press.
  • Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF