SZZ Finanční instituce a finanční trhy

Zkratka předmětu KUF/BZFIT
Název předmětu SZZ Finanční instituce a finanční trhy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZFIT
Název SZZ Finanční intstituce a finanční trhy
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFSI, KUF/FSFI, KUF/FSI, KUF/KFSFI, KUF/YFSFI, KUF/FT, KUF/FTR, KUF/KFT, KUF/KFTR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi jednotlivých segmentů finančního trhu, s procesy a formami obchodů, s charakteristikou a druhy finančních nástrojů, investičními analýzami, faktory ovlivňujícími výnosnost investičních nástrojů, procesy charakteristickými pro globální finanční trh a s proměnami role regulace a dohledu v globálním světě.
Dalším cílem předmětu je - v návaznosti na znalosti získané v předmětu makroekonomie - poskytnout studentům přehled o roli a fungování finančního systému a finančních institucí v národním hospodářství i v mezinárodním prostředí.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu, pojmů a principů z oblasti finančního systému, finančních institucí a finančních trhů, musí být schopen reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

FSFI:
1. Finanční systém, jeho struktura a funkce. Finanční aktiva.
2. Typy financování. Finanční zprostředkování a jeho význam pro ekonomiku.
3. Peníze, jejich definice, tvorba, oběh. Peněžní agregáty.
4. Typologie cenných papírů. Základní prvky investiční strategie.
5. Systém důchodového zabezpečení.
6. Bankovní systém. Centrální banka a měnový systém. Obchodní bankovnictví.
7. Mezinárodní měnový systém, jeho architektura a vývoj. Mezinárodní měnová spolupráce, mezinárodní měnový fond. Krize na finančních trzích.
8. Skupina světové banky. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Mezinárodní asociace pro rozvoj, Multilaterální agentura pro investiční záruky a Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů.
FT:
1. Finanční trhy v ekonomickém systému, funkce finančních trhů, efektivita finančních trhů, členění finančních trhů.
2. Úroková míra, teorie úrokových měr, druhy úrokových měr.
3. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů, měření výnosů, rizika a likvidity, členění výnosů a rizika, likvidita investičního instrumentu a trhu.
4. Výnos a riziko portfolia, efektivní hranice, výběr optimálního portfolia, přímka kapitálového trhu (CML), Model CAPM
5. Globální, odvětvová a firemní fundamentální analýza, metody a modely stanovení vnitřní hodnoty akcie, vstupy pro modely pro výpočet vnitřní hodnoty, dividendové diskontní modely, ziskové modely, historické modely, cash-flow modely.
6. Technická analýza, podstata a základní principy technické analýzy, Dow Theory, metody a nástroje technické analýzy, formace a indikátory technické analýzy
7. Psychologická analýza, Le Bonova psychologie davu, Kostolanyho investiční psychologie, Keynesova investiční psychologie, Drasnarova investiční psychologie, teorie spekulativních bublin
8. Terie efektivních trhů, předpoklady, formy a charakteristiky efektivního trhu, model náhodné procházky, anomálie narušující efektivitu trhu, behaviorální finance
9. Burza - pojem, funkce a význam, druhy burz, burzovní systém a jeho složky
10. Emise cenných papírů, druhy emise, emisní zprostředkovatelé, průběh veřejné nabídky akcií, průběh veřejné nabídky dluhopisů
11. Kolektivní investování, subjekty kolektivního investování, právní formy investičních fondů, členění fondů kolektivního investování.
12. Ostatní institucionální investoři na kapitálových trzích - penzijní fondy, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FSFI Finanční systém a finanční instituce, KUF/FT Finanční trhy)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního systému a finančních trhů. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Rejnuš, O. Finanční trhy. Praha:Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3671-6.
  • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
  • REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012.
  • Rejnuš, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy), 6.vydání. Brno:CERM. ISBN 978-80-214-4415-7.
  • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a platební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 -7261 -2.
  • Musílek,P. Trhy cenných papírů. Praha:Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF