SZZ Podnikové finance

Zkratka předmětu KUF/BZPF
Název předmětu SZZ Podnikové finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZPF
Název Podnikové finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FA, KUF/KFA, KUF/YFA, KUF/CP, KUF/KCP, KUF/YCP, KUF/CFP1, KUF/FNP1, KUF/FP1, KUF/KFP1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice, seznámit posluchače s nezbytnými znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.
Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základním rozdělením investičních instrumentů, s charakteristikou investičních nástrojů, s právní úpravou cenných papírů, s jednotlivými druhy cenných papírů a s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími, s okolnostmi a podmínkami emisí jednotlivých druhů cenných papírů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního řízení podniku, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná hodnota perpetuity.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie.
3. Finanční plánování: dlouhodobý a krátkodobý finanční plán, finanční politika.
4. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití.
5. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody oceňování.
6. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, vymáhání pohledávek.
7. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků, krátkodobý finanční plán.
8. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné úvěry.
9. Interní zdroje dlouhodobého financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody).
10. Externí zdroje dlouhodobého financování : akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje.
11. Hodnocení efektivnosti investic: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, nákladová a zisková kriteria, výběr způsobu a zdroje financování.
12. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním rozhodování.
13. Finanční analýza: předmět, uživatelé, cíle a metody finanční analýzy, zdroje informací.
14. Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, poměrové ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.
15. Analýza soustav ukazatelů: hierarchické soustavy, bonitní a bankrotní modely. Ekonomická a tržní přidaná hodnota.
16. Cenné papíry: instrumenty na finančním trhu, typologie cenných papírů, podoba, forma a další klasifikace cenných papírů (podle ztělesněného práva, emitenta, charakteru příjmu, obchodovatelnosti), právní úprava cenných papírů v ČR.
17. Dluhopisy: právní úprava dluhopisů, forma a podoba dluhopisu, členění dluhopisů, emise dluhopisů, výnos dluhopisu - možnosti stanovení výnosu dluhopisu, oddělení výnosu od dluhopisu - kupón, výhody a nevýhody dluhopisu z pohledu emitenta a majitele; zvláštní druhy dluhopisů.
18. Cena, výnos a riziko dluhopisu: vnitřní hodnota dluhopisu, alikvotní úrok, výnosnost dluhopisu, druhy rizik spojených s dluhopisem, úrokové riziko - durace, konvexita, imunizace, teorie výnosových křivek.
19. Směnky: náležitosti směnky, právní úprava, druhy směnky, účastníci směnečných vztahů, problematika splatnosti, převody směnečných práv a závazků, splnění směnečné platební povinnosti, směnečný postih, směnečný protest, blankosměnka, směnka domicilovaná.
20. Akcie: druhy akcií, kusová akcie, podoba a forma akcie, práva spojená s držbou, výhody a nevýhody z pohledu emitenta a majitele, orgány akciové společnosti, dividendy (formy a způsoby vyplácení), cenné papíry související s akcií.
21. Cena, výnos a riziko akcie: vnitřní cena akcie, výnosnost akcie, riziko akcie.
22. Analýza portfolia: výnos a riziko portfolia, diverzifikace rizika.
23. Finanční deriváty: princip termínových kontraktů, druhy a charakteristika finančních derivátů, výhody a nevýhody.
24. Forward: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění dle podkladového aktiva, cena forwardového kontraktu, vypořádání kontraktu.
25. Futures: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, členění dle podkladového aktiva, cena futures, zúčtovací středisko, vypořádání kontraktu.
26. Opce: charakteristika kontraktu, pozice v kontraktu, druhy opcí, vnitřní a časová hodnota opce, vypořádání opce.
27. Swapy: charakteristika kontraktu, členění swapů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FNP1 Finance podniku 1, KUF/FA Finanční analýza, KUF/CP Cenné papíry)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního řízení podniku. Předmět se soustřeďuje na problematiku krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení, cenných papírů a finanční analýzy. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • REJNUŠ, O. Cenné papíry a burzy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-214-3805-.
  • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. (2009). Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress.
  • SEDLÁČEK, J. (2011). Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press.
  • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
  • MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.
  • Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF