SZZ Finance podniku

Zkratka předmětu KUF/BZPFN
Název předmětu SZZ Finance podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZPFN
Název Finance podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FA, KUF/KFA, KUF/YFA, KUF/CFP1, KUF/FNP1, KUF/FP1, KUF/KFP1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základním rozdělením investičních instrumentů, s charakteristikou investičních nástrojů, s právní úpravou cenných papírů, s jednotlivými druhy cenných papírů a s právy a povinnostmi z nich vyplývajícími, s okolnostmi a podmínkami emisí jednotlivých druhů cenných papírů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního řízení podniku, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Časová hodnota peněz: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná hodnota perpetuity.
2. Majetková a kapitálová struktura podniku: faktory na tyto struktury působící a možnosti jejich ovlivnění, vliv právní formy, Miller-Modiglianiho teorie.
3. Cash flow: metody výpočtu, výkaz, využití.
4. Zásoby: charakteristika a druhy zásob, metody řízení, optimalizační model EOQ, metody oceňování.
5. Pohledávky: charakteristika, zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, vymáhání pohledávek.
6. Peněžní prostředky: modely řízení peněžních prostředků, krátkodobý finanční plán.
7. Zdroje krátkodobého financování: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné úvěry.
8. Interní zdroje dlouhodobého financování: zisk (charakteristika, rozdělení, dividendová politika, vliv právní formy), odpisy (charakteristika, metody).
9. Externí zdroje dlouhodobého financování : akcie, dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje.
10. Hodnocení efektivnosti investic: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, nákladová a zisková kriteria, výběr způsobu a zdroje financování.
11. Analýza rizika a jeho měření: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním rozhodování.
12. Finanční analýza: Analýza rozdílových a poměrových finančních ukazatelů: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a tržní hodnoty, poměrové ukazatele na bázi finančních fondů a cash flow.
13. Finanční analýza: Analýza soustav ukazatelů: hierarchické soustavy, bonitní a bankrotní modely. Ekonomická a tržní přidaná hodnota.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FNP1 Finance podniku 1, KUF/FA Finanční analýza)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního řízení podniku. Předmět se soustřeďuje také na problematiku krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení, finanční analýzy. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
  • MAREK, P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF