SZZ Účetnictví

Zkratka předmětu KUF/BZUCM
Název předmětu SZZ Účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZUCM
Název Účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/BZUCT
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC, KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/KUZA, KUF/UZA, KUF/CMAU, KUF/KMAU, KUF/MAU, KUF/OMAU, KUF/YMAU
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti finančního účetnictví. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a účetních operací finančního účetnictví a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky pokrývá náplň podmiňujících předmětů. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, schopnosti zvládnout zaúčtovat účetní případy. Další náplní je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Související celky jsou věnovány také základním pojmům v oblasti auditu účetní závěrky a konsolidace účetní závěrky.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního účetnictví a výkaznictví a manažerského účetnictví, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe. Měl by znát metody a nástroje manažerského účetnictví pro řízení po linii výkonů a řízení po linii odpovědnosti na různých úrovních podnikového managementu.

Obsah

1. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ JAKO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU.
Pojem, význam a funkce účetnictví. Obecné zásady účetnictví. Uživatelé účetnictví. Právní úprava účetnictví. Nástroje průkaznosti účetnictví. Účetní knihy. Inventarizace majetku a závazků. Majetek podniku a jeho zdroje - aktiva a pasiva.
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK (HMOTNÝ, NEHMOTNÝ).
Obsahové vymezení a členění dlouhodobých aktiv. Principy a konkrétní varianty ocenění, vyjádření rizika znehodnocení. Opotřebení a amortizace a varianty jeho zobrazení. Opravné položky. Účtování o pořízení, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku.
3. FINANČNÍ MAJETEK - CENNÉ PAPÍRY (DLOUHODOBÉ, KRÁTKODOBÉ).
Základní pojmy a ocenění finančního majetku (cenných papírů), vyjádření jeho přecenění v účetnictví. Účtování o finančním majetku (cenných papírech). Tvorba a zachycení kursových rozdílů u majetkových položek - kurzové rozdíly.
4. ZÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.
Obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování, vznik a zánik. Vyjádření pohledávek a závazků v cizí měně. Opravné položky a odpis pohledávek. Postoupení pohledávek. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi. Vymezení a účtování dotací.
5. ZÁSOBY.
Obsahové vymezení a členění zásob. Principy a ocenění zásob, metody evidence zásob, účtování zásob - způsob A a B.
6. VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ KAPITÁL.
Obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Fondy - tvorba a čerpání. Rezervy - účetní a daňový pohled. Bankovní úvěry a půjčky. Účtování o vlastním a cizím kapitálu.
7. NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
Kategorie nákladů a výnosů a jejich účtování. Časové rozlišování. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výslednou daň z příjmů - splatnou. Odložená daňová povinnost. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních korporací.
8. SPECIFICKÉ OPERACE S OBCHODNÍM ZÁVODEM (PODNIKEM). LEASING.
Prodej a nákup obchodního závodu. Vstup do likvidace, fúze, rozdělení a přeměny obchodního závodu. Pacht obchodního závodu. Leasingové financování majetku.
9. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA.
Fáze účetní uzávěrky. Základní pojmy v oblasti účetní závěrky - účetních výkazů. Cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu v podmínkách českého účetnictví.
10. KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a vymezení konsolidačního celku. Metody konsolidace.
11. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a auditorské postupy.
12. REGULACE A HARMONIZACE VÝKAZNICTVÍ.
Přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP). Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - koncepční rámec, rozvaha, výkaz o úplném výsledku hospodaření, komentář k účetním výkazům, výkaz cash flow, výkaz změn vlastního kapitálu.
13. ÚVOD DO MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ.
Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví, vývoj manažerského účetnictví, soustavy účetních informací, controlling. Pojetí a členění nákladů v manažerském účetnictví. Kalkulačně výkonové účetnictví, výkonnostní management, bod zvratu.
14. KALKULAČNÍ SYSTÉM
Kalkulační systém a jeho využití při řízení, metody evidence a kalkulace nákladů.
15. ROZPOČTOVÁNÍ
Systém plánů a rozpočtů, forma rozpočtů, řízení režijních nákladů.
16. ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ A TVORBA CEN
Systém řízení jednotlivých odpovědnostních středisek, řízení odpovědnostních středisek. Cenová rozhodování, tvorba cen. Vnitropodnikové ceny.
17. ŘÍZENÍ ODCHYLEK
Metoda standardních nákladů a výnosů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů. Odchylky, analýza odchylek. Rozpočtování a metoda standardních nákladů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/ZUC Základy účetnictví, KUF/FUCN Finanční účetnictví, KUF/UZA Účetní závěrka, KUF/MAU1 Manažerské účetnictví 1)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního účetnictví a výkaznictví - a to jak v podmínkách českých účetních předpisů, tak i pro oblast účetní závěrky dle IFRS/IAS. Dále rozumí principům manažerského účetnictví, je schopen využívat kalkulační systémy, sestavovat rozpočty a vyhodnocovat odchylky. Získané teoretické znalosti je schopen využít v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. BOVA POLYGON. 2009, 2009. ISBN 80-7273-156-5.
 • Aktuální účetní právní úprava.
 • SVOBODA, J. Finanční účetnictví - cvičení. České Budějovice: EF, 2012.
 • LÍBAL, T. (2014). Účetnictví - principy a techniky. Praha: ICU.
 • Vlčková, M. Manažerské účetnictví. Cvičení. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016.
 • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • RYNEŠ, P. (2017). Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. 17. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG.
 • SLÁDKOVÁ, E. a kol. (2016). Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Praha: ICU.
 • VLČKOVÁ, M., SVOBODA, J. (2017). Základy účetnictví: cvičení. 3. vyd. České Budějovice: EF, JU ČB.
 • DVOŘÁKOVÁ, D.:. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3. aktualizované vydání . Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
 • MÜLLEROVÁ, L. (2014). Auditing. Praha: VŠE - Oeconomica. (vybrané kapitoly).
 • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. Paper F2 - Management Accounting. Kaplan Publishing UK, 2016.
 • VAŠEK, L. a kol.(2012). Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ICU. (vybrané kapitoly).
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF