SZZ Účetnictví

Zkratka předmětu KUF/BZUCT
Název předmětu SZZ Účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZUCT
Název Účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC, KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/KUZA, KUF/UZA
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti finančního účetnictví. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a účetních operací finančního účetnictví a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky pokrývá náplň podmiňujících předmětů. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, schopnosti zvládnout zaúčtovat účetní případy. Další náplní je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Související celky jsou věnovány také základním pojmům v oblasti auditu účetní závěrky a konsolidace účetní závěrky.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního účetnictví a výkaznictví, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ JAKO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU.
Pojem, význam a funkce účetnictví. Předmět účetnictví. Účetní soustavy. Obecné zásady účetnictví. Uživatelé účetnictví. Právní úprava účetnictví. Účet - podstata, funkce. Druhy účtů. Účtová osnova. Účetní zápisy (podvojnost a souvztažnost). Nástroje průkaznosti účetnictví. Účetní knihy. Inventarizace majetku a závazků. Majetek podniku a jeho zdroje - aktiva a pasiva.
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK (HMOTNÝ, NEHMOTNÝ).
Obsahové vymezení a členění dlouhodobých aktiv. Principy a konkrétní varianty ocenění, vyjádření rizika znehodnocení. Opotřebení a amortizace a varianty jeho zobrazení. Opravné položky. Účtování o pořízení, odepisování a vyřazení dlouhodobého majetku.
3. FINANČNÍ MAJETEK - CENNÉ PAPÍRY (DLOUHODOBÉ, KRÁTKODOBÉ).
Základní pojmy a ocenění finančního majetku (cenných papírů), vyjádření jeho přecenění v účetnictví. Účtování o finančním majetku (cenných papírech). Tvorba a zachycení kursových rozdílů u majetkových položek - kurzové rozdíly.
4. ZÚČTOVACÍ VZTAHY - POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.
Obsahové vymezení a členění pohledávek a závazků, jejich oceňování, vznik a zánik. Vyjádření pohledávek a závazků v cizí měně - kurzové rozdíly. Opravné položky a odpis pohledávek - varianty promítnutí dle účetních i daňových předpisů. Postoupení pohledávek. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi a společníky se statutem zaměstnanci. Daňová soustava České republiky a její vztah k účetnictví - daně. Vymezení a účtování dotací. Zúčtování v účtové skupině 35 a 36.
5. ZÁSOBY.
Obsahové vymezení a členění zásob. Principy a konkrétní varianty ocenění zásob, metody evidence zásob, účtování zásob - způsob A a B. Zvířata jako specifický okruh aktiv podniku (krátkodobých i dlouhodobých).
6. VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ KAPITÁL.
Obsahové vymezení a jeho struktura. Základní kapitál a jeho tvorba. Možnosti zvyšování a snižování základního kapitálu. Fondy - tvorba a čerpání. Rezervy - účetní a daňový pohled. Bankovní úvěry a půjčky. Účtování o vlastním a cizím kapitálu.
7. NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.
Kategorie nákladů a výnosů a jejich účtování. Časové rozlišování nákladů a výnosů a jeho vliv na výsledek hospodaření. Transformace hrubého výsledku hospodaření na daňový základ a výslednou daň z příjmů - splatnou. Odložená daňová povinnost. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních korporací: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo.
8. SPECIFICKÉ OPERACE S OBCHODNÍM ZÁVODEM (PODNIKEM). LEASING.
Prodej a nákup obchodního závodu (podniku). Vstup do likvidace, fúze, rozdělení a přeměny obchodního závodu (podniku). Pacht obchodního závodu (nájem podniku). Leasingové financování majetku - účetní pohled.
9. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA.
Fáze účetní uzávěrky. Základní pojmy v oblasti účetní závěrky - účetních výkazů. Cíle a charakteristiky účetních výkazů a jejich vypovídací schopnost. Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu v podmínkách českého účetnictví - jejich formální a obsahová náplň.
10. KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a vymezení konsolidačního celku. Metody konsolidace.
11. AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.
Základní pojmy a auditorské postupy.
12. REGULACE A HARMONIZACE VÝKAZNICTVÍ.
Přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP). Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - koncepční rámec, rozvaha (výkaz o finanční pozici), výkaz o úplném výsledku hospodaření (výsledovka), komentář k účetním výkazům, výkaz cash flow, výkaz změn vlastního kapitálu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/ZUC Základy účetnictví, KUF/FUCN Finanční účetnictví, KUF/UZA Účetní závěrka)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního účetnictví a výkaznictví - a to jak v podmínkách českých účetních předpisů, tak i pro oblast účetní závěrky dle IFRS/IAS. Získané teoretické znalosti je schopen využít v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Aktuální účetní právní úprava.
  • KOVANICOVÁ, D. (2009). Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. aktualiz. vyd. Praha: BOVA POLYGON.
  • LÍBAL, T. (2014). Účetnictví - principy a techniky. Praha: ICU.
  • RYNEŠ, P. (2017). Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. 17. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG.
  • SLÁDKOVÁ, E. a kol. (2016). Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Praha: ICU.
  • SVOBODA, J. (2012). Finanční účetnictví - cvičení. České Budějovice: EF, JU ČB.
  • Vlčková, M., Svoboda, J. Základy účetnictví. Cvičení. Dostupné z: http://omp.ef.jcu.cz/index.php/EF/. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017.
  • DVOŘÁKOVÁ, D.:. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3. aktualizované vydání . Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
  • MÜLLEROVÁ, L. (2014). Auditing. Praha: VŠE - Oeconomica. (vybrané kapitoly).
  • VAŠEK, L. a kol.(2012). Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ICU. (vybrané kapitoly).
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF