SZZ Daňový systém

Zkratka předmětu KUF/BZZD
Název předmětu SZZ Daňový systém
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/BZZD
Název Daňový systém
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/DS1, KUF/KDS1, KUF/DS2, KUF/KDS2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti daňového systému zejména v podmínkách české právní úpravy. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a operací uvedených celků a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky pokrývá náplň podmiňujících předmětů. Důraz je v první části kladen především na základními principy daňové teorie a politiky, s postavení daní jako ekonomického nástroje, a se základní pojmy daňové správy a daňového řízení, vč. problematiky mezinárodního zdanění. Další oblast zahrnuje jednotlivé daně a další fiskální nástroje českého daňového systému (jejich principy a administrativu z hlediska daňového subjektu).

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů daňového systému, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Charakteristika daně, vlastnosti a funkce daní - fiskální, alokační, redistribuční, stimulační,
stabilizační.
2. Ekonomické důsledky zdanění - působení daní v ekonomickém prostředí (vyráběné
množství, ceny, důchody), distorzní účinky daní.
3. Daňový systém, daňová soustava - požadavky na daňový systém, třídění daní.
4. Konstrukční prvky daně - daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, zdaňovací období,
základ daně, odpočty od základu daně, sazba daně, slevy na dani.
5. Správa daní, správce daně - definice, pravidla správy daní, úřední osoba, věcná působnost a
místní příslušnost správce daně, osoby zúčastněné při správě daní, zastupování.
6. Základní principy daňového řízení podání,
rozhodnutí, lhůty, doručování, ochrana před
nečinností, dokazování.
7. Fáze správy daní - jejich charakteristika, řízení registrační.
8. Řízení nalézací - daňová tvrzení, vyměření daně, doměření daně.
9. Placení a vymáhání daní - lhůty, příslušenství daně, zálohy na daň, placení a evidence daní,
vymáhání, zajištění daně, daňová exekuce.
10. Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení - řádné opravné prostředky, mimořádné
opravné a dozorčí prostředky.
11. Daňová kontrola. Místní šetření.
12. Mezinárodní zdanění - zdanění příjmů ze zdrojů mimo ČR, mezinárodní smlouvy o
zamezení dvojímu zdanění.
13. Daňový systém ČR v mezinárodním srovnání. Harmonizace daní v EU.
14. Daň z přidané hodnoty - předmět daně, územní působnost, obrat, registrace k dani,
zdaňovací období, daňové subjekty, ručení, daňové doklady, místo plnění, zdanitelné plnění,
základ daně, sazby daně, plnění osvobozené s nárokem na odpočet, plnění osvobozené bez
nároku na odpočet, režim přenesení daňové povinnosti, odpočet daně, výše daně, nadměrný
odpočet, daňové přiznání, souhrnné hlášení, lhůty, pravidla aplikace DPH v rámci Evropské
unie a ve vztahu ke třetím zemím.
15. Spotřební daně - vymezení daní, daňové subjekty, předmět daní, osvobození, sazby daní,
základ daně, daňový sklad, podmíněné osvobození, správa daní, označování výrobků
podléhajících dani, výše daně.
16. Clo - dovozní clo, celní režimy, celní předpisy, celní sazebník, celní deklarant.
17. Ekologické daně - vymezení daní, daňové subjekty, předmět daní, osvobození, sazby
daní, základ daně, zdaňovací období, výše daně, správa daní.
18. Daň z příjmů fyzických osob - charakteristika, subjekty, zdanitelné příjmy, daňově
uznatelné a neuznatelné výdaje, daňová evidence, předmět daně, osvobození, zdaňovací
období, dílčí základy daně, samostatný základ daně, základ daně, výpočet daně, odpočty od
základu daně, sazba daně, slevy na dani, zálohy na daň, daňové přiznání, postup při zdanění
příjmů ze závislé činnosti.
19. Daň z příjmů právnických osob charakteristika,
subjekty, předmět daně, osvobození,
zdaňovací období, úprava výsledku hospodaření, odpisy, technické zhodnocení, rezervy,
základ daně, výpočet daňové povinnosti, odpočty od základu daně, sazba daně, slevy na dani,
zálohy na daň, výše daně, daňové přiznání.
20. Pojistné na sociální zabezpečení - charakteristika subsystémů, pojištěnci, vyměřovací
základ, pojistné, zálohy, povinnosti osoby samostatně výdělečně činné.
21. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění charakteristika,
pojištěnci, vyměřovací základ,
pojistné, zálohy, povinnosti osoby samostatně výdělečně činné.
22. Daň z nemovitých věcí - charakteristika daní, subjekty, předmět daně, osvobození,
zdaňovací období, sazby daně, koeficienty, základ daně, výše daně, daňové přiznání, splatnost
daně.
23. Daň z nabytí nemovitých věcí - charakteristika daně, předmět daně, subjekt daně, sazba
daně, základ daně, nabývací hodnota, výše daně.
24. Daň silniční charakteristika
daně, předmět daně, osvobození, subjekt daně, sazby daně,
základ daně, slevy na dani, výše daně. Fiskální poplatky - členění poplatků, charakteristika.
25. Optimalizace při výpočtu částky daně, daňové úniky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/DS1 Daňový systém 1, KUF/DS2 Daňový systém 2)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti daňového systému. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer., 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
  • Rybová, J. Daňový systém. EF JU České Budějovice, 2017. ISBN 978-80-7394-633-3.
  • Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém ČR 2016. VOX, a.s. Praha, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1.
  • Kratochvíl, J. Šustr A. Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-890-1.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném pro rok 2018.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění platném pro rok 2018.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2018.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF