Finanční analýza

Zkratka předmětu KUF/CFAN
Název předmětu Finanční analýza
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/CFAN
Název Finanční analýza
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne letního semestru příslušného akademického roku.
Úspěšné vypracování testu (min. 50 %; řádný + 1 opravný)

Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.
Váhy při hodnocení zápočtový test: 50%, ústní zkouška 50%
Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy pro celkové hodnocení: Test 50 %, ústní zkouška 50 %.

Obsah

1. Předmět, cíle, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací.
2. Techniky a metody finanční analýzy.
3. Ukazatele a jejich klasifikace.
4. Analýza výkonnosti podniku.
5. Analýza finanční pozice podniku.
6. Analýza peněžních toků a finančních fondů.
7. Analýza výkonnosti podle tržní hodnoty.
8. Ekonomická přidaná hodnota.
9. Finanční tíseň a finanční zdraví podniku.
10. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně základní metody finanční analýzy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
Literatura
  • Grünwald, R., Holečková, J. (2009). Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress.
  • Sedláček, J. (2011). Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press.
  • Zdeněk, R. (2016). Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů. České Budějovice.
  • Fridson, M., & Alvarez, F. (2011). Financial Statement Analysis: A Practitioner s Guide. Hoboken: Wiley.
  • Růčková, P. (2015). Finanční analýza. Metody, ukazatele, využití v praxi (5th ed.). Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF