Finanční systém a finanční instituce

Zkratka předmětu KUF/CFSI
Název předmětu Finanční systém a finanční instituce
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/CFSI
Název Finanční systém a finanční instituce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/KFSFI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je - v návaznosti na znalosti získané v předmětu makroekonomie - poskytnout studentům přehled o roli a fungování finančního systému a finančních institucí v národním hospodářství i v mezinárodním prostředí. Studium předmětu vytváří vhodné základy pro plné pochopení specializovaných předmětů Finanční trhy, Cenné papíry, Bankovnictví, Pojišťovnictví, Mezinárodní finance a Veřejné finance.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
- Seminární práce, účast na přednáškách, zapsání se do kurzu FSFI v systému Moodle
- Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Obsah

Přednášky:

1. Finanční systém, jeho struktura a funkce.
2. Typologie finančních trhů. Finanční aktiva.
3. Základní prvky investiční strategie - výnos, riziko a likvidita.
4. Finanční zprostředkování a jeho význam pro ekonomiku.
5. Peníze, jejich definice, tvorba, oběh. Peněžní agregáty.
6. Teorie úrokových měr. Funkce úrokových měr ve finančním systému. Fisherovy vztahy.
7. Mezinárodní finanční trh. Vazba na platební bilanci země. Finanční instituce.
8. Bankovní systém. Centrální banka a měnový systém.
9. Obchodní bankovnictví. Pojišťovací instituce.
10. Instituce kolektivního investování a ostatní finanční instituce.
11. Obchody na sekundárních trzích. Systém důchodového zabezpečení.
12. Mezinárodní finanční systém, jeho architektura a vývoj. Krize na finančních trzích.
13. Skupina světové banky. Mezinárodní měnový fond.
14. Evropský měnový systém. Evropská měnová integrace. Maastrichtská kritéria konvergence. Evropská centrální banka. Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Pochopení základních principů finančního systému, studenti získají základní přehled v oblasti finančních trhů, bankovnictví, mezinárodních financí, cenných papírů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Rejnuš, O. (2016). Finanční trhy. Grada Publishing, a.s.
  • Revenda, Z. (2015). Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press.
  • Jílek,J. (2013). Finance v globální ekonomice I - peníze a platební styk. Praha:Grada Publishing.
  • Pavlát, V. (2013). Globální finanční trhy. Praha:EUPRES.
  • Mishkin, F.S. (2013). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson Education, England.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF