Účetnictví neziskových organizací

Zkratka předmětu KUF/CUCNO
Název předmětu Účetnictví neziskových organizací
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/CUCNO
Název Účetnictví neziskových organizací
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/KUCNO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Účetnictví neziskových organizací je získání teoretických vědomostí v oblasti základního přehledu neziskových organizací působících na území ČR. Výklad je blíže zaměřen na příspěvkové organizace jako jedné ze stále více používaných forem neziskových organizací, organizační složky státu či územní samosprávné celky. Dále praktických znalostí v oblasti základů účetnictví uvedených forem neziskových organizací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání na kurz Účetnictví neziskových organizací do systému Moodle (https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=859) do dvou týdnů od počátku semestru.
2. Aktivní účast na konzultacích (80% účast).
3. Úspěšné složení dvou zápočtových testů. Minimální úspěšnost každého zápočtového testu je 70 %, možnost pouze jednoho opravného testu.
4. Zápočet získají studenti, kteří splní výše uvedené úkoly.


Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.

Hodnocení zkoušky:
Výborně (92-100 %)
Výborně minus (91-89 %)
Velmi dobře (88-80 %)
Velmi dobře minus (79-77 %)
Dobře (76-68 %)
Nevyhověl (67-0 %)
Váhy při hodnocení u zkoušky: každý zápočtový test 15 %, písemná část zkoušky 30 %, ústní část zkoušky 40 %.


Sylabus je dostupný na adrese https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=859.

Obsah

Tematické okruhy přednášek
1. Neziskový sektor - základní charakteristiky, členění neziskových organizací.
2. Právní úprava neziskových organizací v ČR.
3. Základní pojmy a principy účetnictví neziskových organizací, akruální účetnictví vybraných účetních jednotek.
4. Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor.
5. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky.
6. Financování neziskových organizací. Fundraising.
7. Fondy neziskových organizací. Jmění účetní jednotky.
8. Transfery - zachycení a průběh v neziskové organizaci.
9. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
10. Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu.
11. Územní samosprávný celek.
12. Organizační složka státu.
13. Účetní závěrka v neziskové organizaci.
14. Základy zdanění neziskových organizací.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají přehled o aktuálních formách neziskových organizací v ČR. Studenti dokáží účtovat základní účetní operace a rozumí základním způsobům financování a hospodaření neziskových organizací.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.
Literatura
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky.
 • Maderová Voltnerová, K. (2018). Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací. Olomouc.
 • Morávek, Z.,Prokůpková, D. (2016). Příspěvkové organizace 2016 - 2017. Praha.
 • Nováková, Š. (2014). Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách - Účetnictví příspěvkových organizací. Praha.
 • Vejsadová Dryjová, M. (2017). Účetnictví neziskových organizací - cvičebnice. EF, České Budějovice.
 • Juráňová, H., Juhászová, K. (2017). Účetnictví pro veřejnou správu v příkladech. Olomouc.
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění.
 • Vodáková Jana. (2012). Akruální účetnictví ve veřejném sektoru. Praha.
 • Novotný, J., Lukeš, M. (2009). Success factors and volunteerism in non-profit organizations in the Czech Republic. Praha.
 • Krbečková Marie, Plesníková Jindřiška. (2016). FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění. Olomouc.
 • Prokůpková, D. (2014). Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek. Praha, Wolters Kluwer.
 • Dobrozemský, V., Stejskal, J. (2015). Nevýdělečné organizace v teorii - právo, daně, účetnictví.
 • Schneiderová, I., Nejezchleb,Z. (2012). Účetní reforma pro ÚSC a jimi zřizované PO. ACHA OBEC ÚČTUJE.
 • Vyhláška 114/2002 Sb., tvorba a použití FKSP.
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF