Metodologie vědecké práce

Zkratka předmětu KUF/DMVP
Název předmětu Metodologie vědecké práce
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DMVP
Název Metodologie vědecké práce
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům DSP potřebné metodologické a metodické poznatky v následujících oblastech:
- Ekonomická věda a metody vědeckého zkoumání v ekonomii,
- Práce s vědeckou literaturou,
- Plánování a realizace vlastního výzkumu,
- Zásady prezentace a publikování vědeckých prací,
- Zásady psaní disertační práce.

Studenti budou seznámeni s procesem výzkumné práce, jejím časovým nastavením. Naučí se stanovit stav vědeckého poznání a definovat přínosy pro teorii a praxi, zdokonalí se v práci s vědeckou literaturou. Dále budou seznámeni s metodami primárního výzkumu a metodami kvantitativního a kvalitativního šetření. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Absolvování kurzu "Kurz základů vědecké práce" na AVČR, konaného v Praze nebo v Brně.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Věda a metody vědeckého zkoumání. Empirické a logické metody. Normativní a pozitivní přístup. Nalezení výzkumného tématu v ekonomických disciplínách. Orientace v JEL Classification.
2. Financování výzkumu, grantový systém.
3. Tvorba přehledu literatury. Úvod do problematiky elektronických informačních zdrojů. Přístup k elektronickým informačním zdrojům, přehled a charakteristika dostupných databází.
4. Zásady citační etiky. Autorský zákon, autorská etika a plagiátorství.
5. Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, formulace rešeršního dotazu, příprava rešerše a rešeršní strategie, vyhledávání v bibliografických a plnotextových databázích, relevance výsledků rešerše, databáze WOS a JCR.
6. Nástroje pro citování a tvorbu osobních kartoték, nástroj EndNote Web a generátor citací.
7. Formulace výzkumné otázky a hypotézy.
8. Plánování výzkumu. Využití sekundárních dat. Sběr primárních dat prostřednictvím pozorování, interview, dotazníkového šetření.
9. Analýza kvantitativních dat. Analýza kvalitativních dat. Zpracování výsledků výzkumu.
10. Zásady psaní vědeckého článku. Strukturování vědeckého článku, abstrakt, úvod, přehled literatury, metodika, model, hypotézy, data, výsledky, diskuse, závěry, seznam literatury. Styl psaní vědeckého článku.
11. Zásady prezentace vědecké práce. Rozbor a zhodnocení vybraných článků a prezentací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. Research Methods for Business Students. Prentice Hall, 2009. ISBN 0273716867.
  • Creedy, J. Research without Tears: From the First Ideas to Published Output. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar. xi, 2008.
  • Collins, J., Hussey, R. Business Research. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-98325-4.
  • Varian, H.R. How to Build an Economic Model in Your Spare Time. American Economist 41 (2), pp. 3-10, 1997.
  • Leamer, E. Questions, Theory and Data, in Foundations of research in economics: How do economists do economics?, In: S.G. Medema and W.J. Samuels, Editors. 1996, Advances in Economic Methodology series. Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation, Williston, Vt. p. 175-190. Cheltenham, U.K. and Lyme, 1996.
  • Varian, H. R. What I ve Learned about Writing Economics. Journal of Economic Methodology, 2001. 8(1): p. 131-134., 2001.
  • Varian, H. R. What Use Is Economic Theory?, in Variants in economic theory: Selected works of Hal R. Varian, H.R. Varian, Editor. 2000, Economists of the Twentieth Century series. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation, Williston, Vt. p. 352-360. Cheltenham, U.K. and Northampton, 2000.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF