Diplomová práce 1

Zkratka předmětu KUF/DP1
Název předmětu Diplomová práce 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DP1
Název Diplomová práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/10
Rozsah hodin Seminář 280 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Diplomová práce 1 je seznámit studenty se základními principy psaní kvalifikačních prací na magisterské úrovni studia a rozpracovat diplomovou práci v rozsahu, dávajícím předpoklady jejího dokončení v následujícím semestru studia.

Požadavky na studenta

Pravidelné konzultace se vedoucím práce, povinná účast na semináři ke zpracování diplomové práce.
Požadavky na zápočet:
1. Předložení osnovy práce, nástinu metodiky (v bodech) a seznamu literatury do konce října.
2. Předložení úvodu, přehledu literatury, seznamu literatury a metodiky diplomové práce do 20. prosince a akceptace textu vedoucím práce.

Obsah

Principy akademického psaní.
Odlišnost bakalářské a diplomové práce.
Struktura diplomové práce.
Rešerše literatury a seznam literatury.
Cíl práce, výzkumná otázka, hypotéza.
Metodika diplomové práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni formulovat cíle, výzkumné otázky a hypotézy diplomové práce, tvůrčím způsobem napsat přehled literatury a využít jej pro další zpracování diplomové práce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Faff, Robert W (2015). A simple template for pitching research. Accounting and Finance, (55)2, 311-336. doi:10.1111/acfi.12116.
  • Jílek, M. (2018), E-learningový kurz v systému MOODLE: https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF