Diplomová práce N1

Zkratka předmětu KUF/DPN1
Název předmětu Diplomová práce N1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DPN1
Název Diplomová práce N1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Seminář 30 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Diplomová práce 1 je seznámit studenty se základními principy psaní kvalifikačních prací na magisterské úrovni studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta
Pravidelné konzultace se vedoucím práce, povinná účast na semináři ke zpracování diplomové práce.
Požadavky na zápočet:
1. Předložení osnovy práce, nástinu metodiky (v bodech) a seznamu literatury do konce října.
2. Předložení úvodu, přehledu literatury, seznamu literatury a metodiky diplomové práce do 20. prosince a akceptace textu vedoucím práce.

https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=931

Obsah

" Principy akademického psaní.
" Odlišnost bakalářské a diplomové práce.
" Struktura diplomové práce
" Rešerše literatury a seznam literatury
" Cíl práce, výzkumná otázka, hypotéza.
" Metodika diplomové práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Získané způsobilosti
Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni formulovat cíle, výzkumné otázky a hypotézy diplomové práce, tvůrčím způsobem napsat přehled literatury a využít jej pro další zpracování diplomové práce.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Kolektiv autorů (2013). Požadavky na bakalářské a diplomové práce. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU. Dostupné na http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky/pozadavky-vskp-2013.
  • Faff, Robert W (2015). A simple template for pitching research. Accounting and Finance, (55)2, 311-336. doi:10.1111/acfi.12116.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson.
  • Široký J. et al. (2011). Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery (1st ed.). Brno: Computer Press.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF