Daňový systém I

Zkratka předmětu KUF/DS1
Název předmětu Daňový systém I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DS1
Název Daňový systém I
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky zdanění, principy a zásadami daňových systémů, s principy a východisky daňového systému České republiky. Dále budou posluchači seznámeni s principy správy daní a poplatků a s průběhem daňového řízení v ČR, s právy a povinnostmi daňových subjektů při daňovém řízení a s organizací daňové a celní správy v České republice.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 60 % správných odpovědí v zápočtové písemné práci v délce 90 min.

Obsah

Obsah
1. Daně a jejich principy - pojem daň, funkce daní v ekonomice. Ukazatele zdanění - daňový mix, daňová kvóta.
2. Soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet - rozpočtové určení daní, daňové příjmy v ČR.
3. Daňová soustava. Daňový systém, jeho úkoly a vlastnosti, požadavky na daňový systém. Třídění daní.
4. Daňové reformy, daňová reforma v ČR. Daňové systémy evropské a mimoevropské, jejich porovnání. Mezinárodní zdanění - metody zápočtu a vynětí zahraničních příjmů. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
5. Správa daní a poplatků a její pravidla. Správce daně. Osoby zúčastněné na správě daní.
6. Procesní náležitosti správy daní. Lhůty - zákonné a individuální, způsoby doručování.
7. Vyhledávací činnost. Místní šetření. Registrační řízení.
8. Daňové řízení. Řízení nalézací - vyměření daně.
9. Doměřovací řízení - dodatečné dańové přiznání, daňová kontrola.
10. Placení daní. Vymáhání daňových nedoplatků.
11. Opravné a dozorčí prostředky - řádné a mimořádné.
12. Daňové řízení v průběhu insolvenčního řízení. Závazné posouzení. Sankce v daňovém řízení. Trestné činy daňové.
13. Daňové poradenství. Etický kodex.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům daňové teorie a politiky a jsou schopni v praxi komunikovat v základních situacích se správcem daně.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
Literatura
  • Marková, H. Daňové zákony 2019. Praha: Grada, 2019.
  • Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém ČR 2018. Praha: Vox, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
  • VANČUROVÁ A., BONĚK V.:. Správa daní pro ekonomy, 156 s. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-701-8.
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění.
  • Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
  • Eurostat databáze (on line).
  • Taxation trends in the European Union, Eurostat 2013, 272 s., 3 (jen údaje týkající se EU jako celku, nikoliv jednotlivých členských států. ISBN 978-92-79-21209-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF