Účetnictví

Zkratka předmětu KUF/DUCO
Název předmětu Účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DUCO
Název Účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je prohloubit pochopení souvislostí a vztahů v účetnictví pro řízení podniku. Systematický vlastní samostatný přístup studenta napříč druhy účetnictví by měly přispět k jeho schopnosti výzkumné práce a také zlepšování postupů řízení v podnicích.

Předmět Účetnictví vychází ze znalostí získaných studiem souboru předmětů účetnictví, finančního řízení podniku, dále z potřeb managementu a požadavků institucí na vykazované informace. Mělo by být zlepšeno zejména porozumění souvislostem a návaznost na problematiku řízení podniku dle studovaného oboru.
Struktura vychází z předmětu a metod finančního účetnictví (FÚ), z jeho vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví (MÚ), finanční controlling, daňové souvislosti.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Metoda a vazby finančního účetnictví, vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví, finanční controlling
2. Účetní výkaznictví, IFRS, GAAP, porovnatelnost.
3. Kapitálové operace. Připravenost výkazů pro řízení podniku, vliv struktury, reportingu výkazů na finanční analýzu. Behavior účetnictví.
4. Aktiva a pasiva. Problematika oceňování v účetnictví, možné a zvláštní způsoby, úloha ceny v tržním procesu, návaznost na manažerské účetnictví.
5. Vliv časového faktoru, inflace, přepočet na kupní cenu, uchování majetkové podstaty podniku. Informační hodnota podrozvahy.
6. Strategické řízení nákladů, propojení finančního a nákladového účetnictví a možnosti využití ve finančním controllingu. Postavení nákladů a výnosů, význam položek časově rozlišovaných.
7. Účetní závěrka, problematika její přípravy, sestavování. Inventarizace, potencionální problémy.
8. Druhy a metody kalkulace. Manažerské účetnictví zaměřené výkonově, odpovědnostně, alokace nákladů na činnosti a útvary. Plány a rozpočty.
9. Strategicky orientované manažerské účetnictví.
10. Kreativní účetnictví.
11. Účetní audit, připravenost managementu na požadavky auditu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • Krupová, L. IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Aplikace v podnikové praxi. Praha: VOX, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.
 • Müllerová, L. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-308-9.
 • Porter G. A., Norton, C.L. Financial Accounting, the impact on decision makers. The Dryden Press, 2008.
 • Vašek, L. Šrámková, A., Strouhal, J. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha : Institut certifikace účetních a.s., 2012. ISBN 978-80-86716-79-4.
 • Kovanicová,D.:. Finanční účetnictví: světový koncept, Polygon, Praha 2003. Mirago, 2007.
 • Šoljaková, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7.
 • Mládek, R. Světové účetnictví, IFRS, US GAPP. Linde, Praha. 2005, 2005. ISBN 80-7201-519-2.
 • Ryneš, P. Cash Flow v účetní závěrce - komentář a příklady. ANAG, 2009.
 • Kovanicová, D. Jak porozumět účetním výkazům. Polygon , Praha 2004, 2004.
 • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • Fireš, B., Zelenka, V. Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví. Management Press, 1997.
 • Sedláček, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1195-8.
 • Kolektiv. Účetnictví pro podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
 • Janhuba, M. Základy teorie účetnictví. Septim tisk Příbram, 2006. ISBN 80-245-0852-4.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF