Finanční analýza a plánování

Zkratka předmětu KUF/FAP
Název předmětu Finanční analýza a plánování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/FAP
Název Finanční analýza a plánování
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

není nabízeno - dobíhající studijní plány

Požadavky na studenta

Obsah

Cílem předmětu je seznámit posluchače s nezbytnými znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.
Tématické celky: Cíle a základní oblasti finanční analýzy: Definice finanční analýzy. Vztah finanční analýzy a rozhodování podniku. Zásady, uživatelé, ukazatelé finanční analýzy. Ukazatelé hospodaření se jměním, ziskovosti, likvidity, hospodaření s dluhy, tržní hodnoty. Metody finanční analýzy: Obecné metody poznání. Vlastní metody finanční analýzy. Metody - komparační, syntetické klasifikace, analytické klasifikace, kauzální a vztahová analýza, Paretova metoda, metoda hlavního článku. Metody převzaté z jiných disciplin. Teorie indexů. Metody hodnocení ekonomických ukazatelů v čase. Teorie časových řad. Metody vztahové a kauzální analýzy. Korelační a regresní analýza. Vícerozměrné statistické metody. Systemizace ekonomických ukazatelů: Typologie ekonomických ukazatelů. Poměrové ukazatelé. Věcná a formální adekvace ekonomických ukazatelů. Pyramidální soustavy ukazatelů. Metody vícenásobného porovnávání. Finanční analýza podniku: Analýza aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti, tržní efektivity. Hodnocení hospodárnosti výrobního procesu: Rozbor tvorby a rozdělování zisku. Kategorie zisku podniku. Vliv oceňování meziproduktu na hospodářský výsledek. Du Pontův rozklad zisku. Hodnocení účinnosti výrobního procesu: Ukazatelé rychlosti a doby obratu aktiv. Absolutní a relativní změna oběžných aktiv a její složky. Hodnocení účinnosti investičního majetku: Ukazatelé účinnosti investičního majetku. Hodnocení dynamiky fondové účinnosti. Relativní a absolutní změna investičního majetku a její hodnocení. Hodnocení typu technického rozvoje pomocí Cobb-Douglasovy funkce. Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu: Řízení krátkodobých aktiv, pasiv, pracovního kapitálu. Hodnocení produktivity práce a zaměstnanosti a vývoje mezd: Ukazatelé produktivity práce. Vztah produktivity práce a mzdové hladiny. Hodnocení dynamiky produktivity práce. Činitelé ovlivňující produktivitu práce. Analýza nákladovosti produkce: Ukazatelé nákladovosti produkce. Rozklad dynamiky nákladů na vliv nákladovosti a objemu produkce. Vliv změny výrobkové struktury na dynamiku nákladovosti. Analýza výrobního zaměření a výrobní struktury podniku: Definice. Hodnocení výrobní struktury z hlediska spolehlivosti (rizika). Rating a hodnocení finančního zdraví podniku: Vymezení finančního zdraví jako ekonomické kategorie, výběr ukazatelů, standardizace ukazatelů, uplatnění diskriminační analýzy při sestavování modelu finančního zdraví. Plánovací a prognostické metody ve finanční analýze: Pojetí finančního plánování. Dlouhodobé finanční plánování. Roční finanční plán. Podnikové rozpočty.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
 • Grunwald R., Holečková J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE. Praha, 1999.
 • Mařík M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. VŠE Praha, 1995.
 • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.:. Statistika pro ekonomy. Praha, 2002.
 • Střeleček F. Stupně efektivnosti nákladů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004.
 • Střeleček F. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2001.
 • Sůvová H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Bankovní institut Praha, a.s., 2000.
 • Strouhal J. Finanční řízení firmy v příkladech. Computer Press, 2006.
 • Brigham E. F. Fundamentals of Financial management. Chicago, 1989.
 • Jindřichovská, I., Blaha Z. Podnikové finance, Management press. 2001.
 • Pavelková D., Knápová, A. Řízení podnikových financí. Zlín, 2003.
 • Střeleček F. Systemizace ekonomických ukazatelů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF