Finanční analýza a plánování

Zkratka předmětu KUF/FINAP
Název předmětu Finanční analýza a plánování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/FINAP
Název Finanční analýza a plánování
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu finanční analýzy. Student po absolvování předmětu ovládá metody finanční analýzy a plánování a disponuje dovednostmi v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů a jejich užití ve finančním řízení a rozhodování podniků.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne zimního semestru příslušného akademického roku.
Úspěšné vypracování 2 testů. Min. průměrné skóre 50 % (vzájemná kompenzace výsledků, bez opravného termínu).

Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.

Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy při hodnocení: 1. průběžný test 25 %, 2. průběžný test 25 %, 50 % ústní zkouška.

Obsah

1. Základní pojmy finanční analýzy. Předmět FA. Uživatelé FA. Zdroje informací. Cíle a oblasti FA. Metody FA.
2. Ukazatele a jejich klasifikace. Systemizace ekonomických ukazatelů. Systémy ukazatelů - uspořádání a členění.
3. Metody rozkladu indexů a diferencí syntetických ukazatelů. Metoda funkcionální, logaritmická, postupná.
4. Teorie indexů. Indexy a rozdíly hodnot. Klasifikace indexů. Rozklady individuálních složených indexů a souhrnných indexů. Shift-share analýza. Ekonomický normál.
5. Analýza poměrových a rozdílových finančních ukazatelů. Fondy finančních prostředků. Rentabilita. Aktivita. Zadluženost. Likvidita. Tržní ukazatele.
6. Ekonomická a tržní přidaná hodnota. EVA entity. EVA equity. Metody fundamentální analýzy. PESTLE, Balanced scorecard, SWOT.
7. Dlouhodobé finanční plánování. Prognózování prodeje. Plánování investiční činnosti. Plánování dlouhodobých finančních zdrojů. Plánování peněžních toků.
8. Krátkodobé finanční plánování. Plánování výnosů, nákladů a zisku. Plánování krátkodobé likvidity. Plánování majetkové a finanční struktury.
9. Metody mezipodnikového srovnávání. Jednorozměrné a vícerozměrné srovnávací metody. Grafické znázornění. Metody stanovení vah kritérií.
10. Hodnocení rozvoje podniku. Jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce. Statické a dynamické produkční funkce.
11. Produktivita práce a účinnost majetku. Průměrná a mezní účinnost výrobních faktorů. Substituce výrobních faktorů.
12. Proporcionování nákladů. Nákladové typy. Body zvratu. Různorodá produkce. Nelineární průběh nákladů a výnosů. Provozní páka. Finanční páka. Celková páka.
13. Analýza nákladovosti produkce. Ukazatele nákladovosti a jejich vztahy. Vliv nákladovosti a objemu produkce na dynamiku nákladů a zisku.
14. Klasifikační modely a metody. Predikční a diagnostické modely. Klasifikační procedura. Diskriminační analýza. Metoda nejbližších sousedů. Hodnocení kvality klasifikačních modelů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky finanční analýzy v rozsahu bakalářského studia.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně metody finanční analýzy.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
Literatura
 • Zdeněk, R. (2016). Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů. České Budějovice.
 • Sedláček, J. (2011). Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press.
 • Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. (2009). Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck.
 • Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění - základní metody a postupy (3rd ed.). Kapitola Metoda ekonomické přidané hodnoty. Praha: Ekopress, 2011.
 • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy (8th ed.). Kapitola Statistické srovnávání ekonomických jevů. Praha: Professional Publishing, 2007.
 • Giroux, G. (2003). Financial Analysis: A user approach. Hoboken: Wiley.
 • Grünwald, R., Holečková, J. (2009). Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress.
 • Střeleček, F. (2007). Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. Monografie. České Budějovice: EF JU.
 • Střeleček F. (2004). Stupně efektivnosti nákladů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF