Finance podniku I

Zkratka předmětu KUF/FP1
Název předmětu Finance podniku I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/FP1
Název Finance podniku I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FNP1
Vyloučené předměty KUF/CFP1, KUF/KFP1
Podmiňující KEN/CEP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Finance podniku jsou samostatná ekonomická disciplína, zabývající se financemi podniku a jejich řízením. Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá pohybem peněz a podnikového kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznějších forem podnikatelských jednotek.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomi

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absence
Dva zápočtové testy. V průměru obou testů musejí studenti dosáhnout alespoň 60% bodů.
Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance 1 v systému Moodle do konce
2 týdne semestru.
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395
Seminární práce odevzdaná max. 2 týdny před koncem semestru.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.


Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy při hodnocení: 1. průběžný test 25 %, 2. průběžný test 25 %, 50 % ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.
Váhy při hodnocení: 1. průběžný test 25 %, 2. průběžný test 25 %, 50 % ústní zkouška.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Přednášky:
1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Cash flow
4) Finanční analýza
5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby
6) Řízení pohledávek
7) Řízení peněžních prostředků
8) Metody placení
9) Zdroje krátkodobého financování
10) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody
11) Hodnocení efektivnosti investic - nákladové metody. Způsob výběru metody financování
12) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování
13) Zdroje dlouhodobého interního financování
14) Zdroje dlouhodobého externího financování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D.
Literatura
  • Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
  • Jindřichovská, Irena. Finanční management. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-052-2.
  • Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
  • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015.
  • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill, 2012.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C.:. Teorie a praxe firemních financí. BIZBOOKS, 2014. ISBN 9788026500285.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF