Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2

Zkratka předmětu KUF/IFRS2
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/IFRS2
Název Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MSU2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví na úrovni vybraných standardů. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Povinnost studenta zapsat se do kurzu předmětu ve studijním systému Moodle: dostupný na https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=748.

Zkouška: písemná a ústní zkouška.


Váhy při hodnocení: zápočet 40% (20% test; 20% případová studie-projekt; písemná zkouška 40%; ústní zkouška 20%)

Hodnocení zkoušky:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Obsah

Témata přednášek:

1. Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Výkazy sestavované v souladu s IFRS.
2. Výnosy ze smluv s klienty, účetní požadavky na výnosy, transakční cena.
3. Účinky změn směnných kurzů. Transakce v cizích měnách.
4. Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva.
5. Výpůjční náklady: definice, uznání.
6. Pozemky, budovy a zařízení: definice, ocenění, znehodnocení, zveřejnění.
7. Leasing: definice, klasifikace, zveřejnění. Vládní granty.
8. Investiční majetek: definice, uznání, následné přecenění, zveřejnění.
9. Nehmotný majetek: definice, uznání, následné přecenění, zveřejnění.
Zásoby: definice, ocenění, snížení hodnoty zásob, kapitalizace nákladů na výpůjčku, zveřejnění.
10. Snížení hodnoty aktiv: načasování snížení hodnoty, test snížení hodnoty, zrušení, úprava odpisů.
Měření reálné hodnoty: definice, principy a techniky, hierarchie reálných hodnot
Individuální a konsolidovaná účetní závěrka: Příprava účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky. Podnikové kombinace. Přidružený podnik.


Cvičení:
Aplikace jednotlivých standardů na příkladech - viz obsah přednášek.


Studijní pomůckou je také e-learningový kurs v systému MOODLE dostupný na https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=748.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu MSUV1 /KIFRS1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1.

Získané způsobilosti

Studenti mají znalosti a dovednosti v porozumění a aplikaci účetních standardů včetně koncepčního rámce při přípravě účetních výkazů účetních jednotek.

Studenti jsou schopni diskutovat a aplikovat koncepční rámec účetnictví a účtovat o účetních transakcích v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
 • MLÁDEK, R. IFRS a US GAAP - Postupy účtování. PRAHA, 2017. ISBN 978-80-7502-194-6.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015. ICÚ, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • ACCA. PAPER F7 FINANCIAL REPORTING. UK: CAPLAN PUBLISHING, 2016. ISBN 978-1-78415-679-4.
 • PASEKOVÁ, MARIE. Implementace IFRS do malých a středních podniků. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-866-4.
 • MULFORD, CH., COMISKEY, E. Creative Cash Flow Reporting: Uncovering Sustainable Financial Performance. UK, 2005. ISBN 0-471-46918-1.
 • Wild, J., John. Financial Accounting Fundamentals. USA: Mc Graw Hill, 2016. ISBN 978-259-72691-0.
 • MURPHY, A. G. Foreign corrupt practices act. USA, 2011. ISBN 978-0-470-91800-5.
 • CATTY, J., VADRON,D., ISOM, A. Guide to Fair Value under IFRS. UK, 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Projektová výuka

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF