Invest. rozhodování a kap. plán.

Zkratka předmětu KUF/IRKP
Název předmětu Invest. rozhodování a kap. plán.
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/IRKP
Název Investiční rozhodování a kapitálové plánování
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FUCD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

není nabízeno - dobíhající studijní plán

Požadavky na studenta

Obsah

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podrobné informace o realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování. Řízení dlouhodobého majetku, jeho skladby a reprodukce. Investiční rozhodování a kapitálové plánování. Investiční strategie. Konzervativní strategie, vyvážená strategie, agresivní strategie, kruhová obrana, minimalizace rizika v inflačním prostředí, strategie "poklusem klus", strategie "sprint", konzervativní portfolio pro dlouhodobý investiční horizont. Typy projektů a fáze projektování. Investiční záměr, technicko ekonomická studie. Investice v ekonomice a finančním řízení podniku. Předinvestiční příprava, identifikace kapitálových příjmů a výdajů. Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic. Zisková kriteria hodnocení efektivnosti investic. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Doba návratnosti. Index ziskovostí. Modifikované vnitřní výnosové procento. Vztah mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou. Modelování vztahů mezi peněžními toky a čistou současnou hodnotou. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování. Riziko v investičním rozhodování. Volatilita investičního projektu. Čistá současná hodnota se zohledněním jistotního koeficientu. Rozhodovací stromy. Analýza citlivosti investičních projektů. Modely oceňování kapitálových aktiv. Přímka kapitálového trhu. Přímka trhu cenných papírů. Náklady kapitálu podniku Náklady dluhu, náklady vlastního kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace. Vliv kapitálové struktury na hodnotu firmy. Provozní a finanční páka a jejich vliv na kapitálovou strukturu. Základní nástroje řízení kapitálové struktury. Financování investic z interních zdrojů? úloha odpisů v interním financování. Financování investic z externích zdrojů. Dlouhodobé financování. Financování dlouhodobými obligacemi. Obligace, durace, rating a kreditní kvalita obligací. Akciové financování. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty. Konvertibilní instrumenty. Přivolatelné obligace. Přeložitelné obligace. Waranty. Opční terminologie. Ohodnocení opcí. Binomický model oceňování konvertibilních dluhů. Leasingové financování investičního majetku. Leasing. Diskontované výdaje na leasing a úvěr. Čistá výhoda leasingu. Financování pomocí zahraničního kapitálu. Investiční společnosti a kapitálové trhy. Fúze a akvizice. Podstata fúzí a akvizicí, vliv fúze na cenu akcií firmy. Analýza a ocenění cílové firmy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Mařík M., Dědič J. Akvizice a oceňování podniku. VŠE Praha, 1994.
  • Valach J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2001.
  • Levy H., Sarnat M. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Grada Publishing, 1999.
  • Jindřichovská I., Blaha Z. Podnikové finance. Management Press Praha, 2001.
  • Střeleček F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. JU Č. Budějovice, 2007.
  • Strouhal J. Finanční řízení firmy v příkladech. Computer Press, 2006.
  • Steighauf S. Investiční matematika. 1999.
  • Kohout P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Grada Publishing, 2005.
  • Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. C. H. Beck. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF