Daňový systém II

Zkratka předmětu KUF/KDS2
Název předmětu Daňový systém II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KDS2
Název Daňový systém II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/DS2
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/DS1, KUF/KDS1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz navazuje na Daňový systém I. a seznamuje studenty s jednotlivými daněmi a dalšími fiskálními nástroji českého daňového systému, a to jednak s jejich principy, a jednak s jejich administrativou z hlediska daňového subjektu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 60% z maximálního počtu bodů zápočtového testu.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná část zkoušky cca 90 min.
Při ústní zkoušce studenti prokáží znalost látky z předmětu Daňový systém I. a Daňový systém II. Student zodpovídá dvě otázky, jednu z DS I. a jednu z DS II.


Obsah

Předmět navazuje na Daňový systém I. Jeho cílem je seznámit posluchače se současným daňovým systémem České republiky, s jednotlivými daněmi a dalšími fiskálními nástroji (pojistné, clo, poplatky). Předmět připravuje posluchače na praktické plnění daňových povinností podle jednotlivých daňových subjektů a jednotlivých daní. Při cvičeních seznámí posluchače se zpracováním základních daňových dokumentů, zejména daňových přiznání. Současně informuje o předpokládaném vývoji daňového systému ČR v následujícím období.


1. Clo - Harmonizovaný celní kodex, TARIC, celní režimy, správa cla, deklarant. Daň z přidané hodnoty v tuzemsku - ekonomická činnost, osoby povinné k dani, obrat, registrace k dani, základ daně, sazby, osvobození od daně.
2. Daň z přidané hodnoty při mezinárodním plnění - reverse charge, princip země původu a země spotřeby, intrakomunitární plnění.
3. Selektivní spotřební daně (daň z minerálních olejů, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z lihu, daň z tabákových výrobků). Ekologické daně - základ daně, sazby, plátci daně, zdaňovací období, lhůty.
4. Silniční daň - poplatník, základ daně, sazby daně, snížení a zvýšení sazeb, slevy na dani, zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně. Daň z hazardních her.
5. Daň z příjmů fyzických osob - zdanění mezd - zálohy, plátce daně, srážková daň, zúčtování záloh na daň.
6. Daň z příjmů fyzických osob - dílčí základy daně, základ daně, nezdanitelné částky a odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, zálohy na daň.
7. Daň z příjmů právnických osob - členění právnických osob, zdanitelné příjmy, základ daně, odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně, zálohy na daň.
8. Pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Všeobecné zdravotní pojištění - plátci pojistného, pojištěnci, rozhodné období, vyměřovací základ, sazby pojistného, přehled příjmů a výdajů, splatnost pojistného.
9. Daň z nemovitých věcí - daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek - poplatník, předmět daně, základ daně, sazby daně, zdaňovací období, daňové přiznání, splatnost daně.
10. Daň z nabytí nemovitých věcí. Fiskální poplatky. Parafiskální odvody.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům jednotlivých daní a dalších fiskálních nástrojů v České republike a jsou schopni reagovat na běžné situace z hlediska daňového subjektu, zejm. spočítat základ daně a daň a podat daňové přiznání, hlášení či vyúčtování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jarmila Rybová, Ph.D.
Literatura
  • Marková, H. Daňové zákony 2019. Praha: Grada, 2019.
  • Rybová, J. Daňový systém. EF JU České Budějovice, 2017. ISBN 978-80-7394-633-3.
  • Vančurová, A., Láchová, L. Daňový systém ČR 2018. Praha: Vox, 2018. ISBN 978-80-87480-63-2.
  • Eurostat databáze.
  • Eurostat: Taxation trends in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF