Finanční analýza

Zkratka předmětu KUF/KFA
Název předmětu Finanční analýza
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KFA
Název Finanční analýza
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/FUC1, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/QFUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne letního semestru příslušného akademického roku.
Úspěšné vypracování testu (min. 50 %; řádný + 1 opravný)

Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.
Váhy při hodnocení zápočtový test: 50%, ústní zkouška 50%
Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy pro celkové hodnocení: Test 50 %, ústní zkouška 50 %.

Obsah

1. Předmět, cíle, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací.
2. Techniky a metody finanční analýzy.
3. Ukazatele a jejich klasifikace.
4. Analýza výkonnosti podniku.
5. Analýza finanční pozice podniku.
6. Analýza peněžních toků a finančních fondů.
7. Analýza výkonnosti podle tržní hodnoty.
8. Ekonomická přidaná hodnota.
9. Finanční tíseň a finanční zdraví podniku.
10. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně základní metody finanční analýzy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
Literatura
  • Grünwald, R., Holečková, J. (2009). Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress.
  • Sedláček, J. (2011). Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press.
  • Zdeněk, R. (2016). Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů. České Budějovice.
  • Fridson, M., & Alvarez, F. (2011). Financial Statement Analysis: A Practitioner s Guide. Hoboken: Wiley.
  • Růčková, P. (2015). Finanční analýza. Metody, ukazatele, využití v praxi (5th ed.). Praha: Grada.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF