Mezinár. standardy úč. výkaznictví

Zkratka předmětu KUF/KFUC2
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KFUC2
Název Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FUC2
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost mimimálně 60% ze třech zápočtových testů.
Aktivní účast na cvičeních - minimálně 80 %.
Požadavky ke zkoušce:
Úspěšné složení písemného testu - minimálně 60% a složení ústní části zkoušky

Obsah

Přednášky:

Přednášky:

1- Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Americké předpisy US GAAP.
Metodické zásady vykazování dle IRFS a US GAAP.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování aktiv.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování pasiv.
2- Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování nákladů.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování výnosů.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek při vzniku.
3- Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek k rozvahovému dni.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - principy odpisování aktiv.
4- Výkazy sestavované v souladu s IFRS.
Předkládání účetní závěrky. Události po rozvahovém dni.
IAS 8 - Změny účetních pravidel, změny účetních odhadů.
Výkazy sestavované v souladu s US GAAP.

E-learingový kurz v systému MOODLE (dostupný na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=54 obsahuje výukové materiály, zejména sylabus předmětu, podrobnou náplň jednotlivých přednášek a cvičení, doplňující studijní texty, modelové příklady včetně jejich řešení, vzorové ukázky testů. Kurz je pravidelně aktualizován.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, jsou schopni pracovat se standardy IAS/IFRS a aplikovat je v praxi.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
 • VAŠEK,L., ŠRÁMKOVÁ, A., STROUHAL, J., CARDOVÁ, Z. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-86234-76-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, D.:. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3. aktualizované vydání . Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
 • KOVANICOVÁ, D.:. Finanční účetnictví Světový koncept IFRS/IAS. Praha, 2005. ISBN 80-7273-129-7.
 • IASC. International Financial Reporting Standards 2008. London, 2008.
 • KRUPOVÁ, L.:. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, 2009. ISBN 978-80-86234-76-0.
 • ISU. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Dodatek k IFRS - změny roku 2006. 2006. ISBN 80-239-7171-9.
 • ISU. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005 včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1.lednu 2005. Praha, 2005. ISBN 80-239-5721-X.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M., VOJÁČKOVÁ, H.:. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktické aplikace 2009-2010. Praha: ISU 2009, 2009.
 • MLÁDEK, R.:. Postupy účtování podle IFRS. Praha, 2009. ISBN 978-80-87212-13-1.
 • MLÁDEK, R. Světové účetnictví. Praha, 2005. ISBN 80-721-519-.
 • HINDE,J. Účetnictví podle IAS/IFRS - příklady a případové studie. Praha, 2006. ISBN 80-86851-49-4.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF