Finanční účetnictví

Zkratka předmětu KUF/KFUCN
Název předmětu Finanční účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KFUCN
Název Finanční účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FUCN
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.

Požadavky na studenta

Periodicita: kurz je nabízen v každém akademickém roce.

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na konzultacích
- úspěšné vypracování 1 zápočtového testu - min. 60 %, jedná možná oprava


Studenti jsou povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=125 - termín 3.11.2018

Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí:
- úspěšné složení písemného testu - min. 60 %
- složení ústní části zkoušky
Váhy při hodnocení: zápočet 50%, zkouška 50 %

Obsah

Tématické celky:
1. Úvod do kurzu, metodické poznámky. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
3. Zásoby.
4. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý.
5. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý. Tvorba a zachycení kursových rozdílů.
6. Zúčtovací vztahy pohledávky a závazky.
7. Zúčtovací vztahy společníci a členové družstva se statutem zaměstnance; daně a dotace.
8. Vlastní kapitál základní kapitál, fondy.
9. Cizí kapitál, rezervy, úvěry, půjčky.
10. Náklady a výnosy. Časové rozlišování. Leasingové financování.
11. Výsledek hospodaření; transformace na daňový základ a výsledná daň z příjmů.
12. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností.
13. Základní charakteristika účetní závěrky (účetních výkazů) a její vypovídací schopnost.
14. Účetní závěrka: účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy účetnictví (ZUC)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finančního účetnictví ve vazbě na požadavky finančního výkaznictví v podmínkách české legislativy u podnikatelských subjektů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Hana Hlaváčková, Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
 • České účetní standardy.
 • Líbal, T. (2014). Účetnictví - principy a techniky. 4.vyd. Praha: ICU.
 • Líbal, T. (2016). Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 16.vyd. Praha: ICU.
 • Ryneš, P. (2017). Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2017. 17. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG.
 • Sbírka souvztažností.
 • Svoboda, J. (2018). Finanční účetnictví - cvičení. České Budějovice: EF, JU ČB.
 • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Štohl, P. (2017) :Učebnice účetnictví 2017 - 2. díl. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štoh.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF