Finance územní samosprávy

Zkratka předmětu KUF/KFUS
Název předmětu Finance územní samosprávy
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KFUS
Název Finance územní samosprávy
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FUS
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/KVFNC, KUF/VFINC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS).
2. Zapsání se do kurzu v Moodle (povinné, zápis možný do 2 týdnů od začátku semestru).
3. Vypracování zadaných úloh. Vypracováním úloh je možné získat 50 bodů.
4. Vypracování dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů).
5. Zápočet získají studenti, kteří splněním výše uvedených úkolů a testů získají hodnocení 75 bodů ze 100 možných.
Podrobnější podmínky a termíny testů jsou uvedeny v kurzu v systému MOODLE.
Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.
Váhy při hodnocení u zkoušky : zápočet 50%, ústní zkouška 50 %.

Obsah

1. Vládní sektor a decentralizace.
2. Územní samospráva v rámci systému veřejné správy.
3. Rozdělení fiskálních funkcí mezi úrovně vlády.
4. Financování decentralizovaných úrovní vlády.
5. Rozpočty územní samosprávy.
6. Rozpočtová pravidla, rozpočtový proces a rozpočtová skladba územních samosprávných celků.
7. Teorie decentralizovaného zdanění.
8. Daňové příjmy územních samosprávných celků.
9. Nedaňové příjmy územních samosprávných celků.
10. Dotace územním samosprávným celkům.
11. Problém fiskální nerovnováhy v decentralizovaných systémech.
12. Návratné příjmy a zadlužení územních samosprávných celků.
13. Výdaje územních samosprávných celků.
14. Zabezpečování místních veřejných statků.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Veřejné finance na úrovni bakalářského studia.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a zásadám fiskální decentralizace a jsou schopni orientace ve financování územní samosprávy v ČR

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.
Literatura
  • Peková, J. Finance územní samosprávy. Teorie a praxe v ČR. Praha : Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-614-1.
  • Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5608-0.
  • JÍLEK, M. Fiskální decentralizace - teorie a empirie. ASPI - Wolters-Kluwer. Praha, 2008.
  • BAILEY, S.J.. Local Government Economics. Macmillan Press. 1999.
  • Sedmihradská, L. Rozpočtový proces obcí. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
  • OATES, E.W. The Theory of Public Finance in a Federal System. Canadian Journal of Economics. 1968.
  • Ochrana, F. Veřejné služby, jejich poskytování, zadávání a hodnocení. Praha: Ekopress., 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF