Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1

Zkratka předmětu KUF/KIFR1
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KIFR1
Název Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/IFRS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zaměřuje principy a vypovídací schopnost Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) z pohledu jejich uživatelů a tvůrců.
Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, rozdílům mezi účetním systémem českých účetních předpisů (CAS) a IFRS ve vybraných účetních oblastech.

Požadavky na studenta

Zápočet: písemný test a případová studie.

Povinnost studenta zapsat se do kurzu předmětu ve studijním systému Moodle v době od 1. 10. 2018 do 19. 10. 2018 dostupný na
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=54.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)
Váhy hodnocení: test 60%, případová studie 40%.

Obsah

1 Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Americké předpisy US GAAP.
Metodické zásady vykazování dle IRFS a US GAAP.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování aktiv.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování pasiv.

2 Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování nákladů.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování výnosů.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy oceňování položek při vzniku.
Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy oceňování položek k rozvahovému dni.

3 Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy principy odpisování aktiv.
Výkazy sestavované v souladu s IFRS.
Předkládání účetní závěrky. Události po rozvahovém dni.

4 IAS 8 Změny účetních pravidel, změny účetních odhadů.
Výkazy sestavované v souladu s IFRS/US GAAP.

Studijní pomůckou je také e-learningový kurs v systému MOODLE dostupné
na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=54.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost účetnictví na úrovni kurzu Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka.

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v základních principech mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a US GAAP.

Dále jsou schopni tyto získané principy komparovat s rozdíly českých účetních předpisů a vyhodnotit
tyto rozdíly ve vazbě na promítnutí do finančních výkazů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
  • VAŠEK,L., ŠRÁMKOVÁ, A., STROUHAL, J., CARDOVÁ, Z. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha, 2012. ISBN 978-80-86716-79-4.
  • DVOŘÁKOVÁ,D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3.aktualizované vydání. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3652-2.
  • HINKE, J., BÁRKOVÁ, D., HRUŠKA, Z. Účetnictví Pokročilé aplikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4281-6.
  • SHAMROCK, Steven E. IFRS and US GAAP: a comprehensive comparison. New Jersey: Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-80-87212-13-1.
  • STROUHAL, J., BONACI, C. G., MUSTATA, R. INTERNATIONAL ACCOUNTING PRACTICES. PRAHA, 2014. ISBN 978-80-245-2040-7.
  • HORNICKÁ, R., VAŠEK, L. Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-969-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF