Mezinár. standardy úč. výkaznictví II

Zkratka předmětu KUF/KIFR2
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KIFR2
Název Mezinár. standardy úč. výkaznictví II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/IFRS2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví na úrovni vybraných standardů. Seznámit studenty s vybranými účetními standardy včetně příkladů účtování vybraných problémů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Povinnost studenta zapsat se do kurzu předmětu ve studijním systému Moodle: dostupný na https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=496.
Zkouška: písemná a ústní zkouška.

Hodnocení zápočtu:
60% test, 40% případová studie

Váhy při hodnocení: zápočet 40% ; písemná zkouška 20%; ústní ztkouška 40%

Hodnocení zkoušky:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Obsah

Témata konzultací:
1. Výnosy. Kritéria vykazování výnosů, oceňování, specifika.
Dopady změn směnných kursů cizích měn.
Výpůjční náklady. Vykazování, oceňování.
Pozemky, budovy a zařízení. Kritéria vykazování, modely pro oceňování.
2. Leasingy. Finanční, operativní leasing ? rozlišující kritéria, vykazování a oceňování.
Investice do nemovitostí. Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti.
Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. Specifika vykazování, oceňování.
3. Nehmotná aktiva. Kritéria vykazování, oceňování.
Zásoby. Kritéria pro vykazování zásob, oceňování. Zásoby vlastní výroby.
4. Snížení hodnoty aktiv. Principy, oceňování a vykazování. Příprava účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Podnikové kombinace. Přidružený podnik.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Absolvování předmětu KIFRS1 / MSUV1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

Získané způsobilosti

Studenti mají znalosti a dovednosti v porozumění a aplikaci účetních standardů včetně koncepčního rámce při přípravě účetních výkazů účetních jednotek.
Studenti jsou schopni diskutovat a aplikovat koncepční rámec účetnictví a účtovat o účetních transakcích v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
 • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
 • MLÁDEK, R. IFRS a US GAAP - Postupy účtování. PRAHA, 2017. ISBN 978-80-7502-194-6.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015. ICÚ, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • ACCA. PAPER F7 FINANCIAL REPORTING. UK: CAPLAN PUBLISHING, 2016. ISBN 978-1-78415-679-4.
 • PASEKOVÁ, MARIE. Implementace IFRS do malých a středních podniků. Praha, 2012. ISBN 978-80-7357-866-4.
 • MULFORD, CH., COMISKEY, E. Creative Cash Flow Reporting: Uncovering Sustainable Financial Performance. UK, 2005. ISBN 0-471-46918-1.
 • Wild, J., John. Financial Accounting Fundamentals. USA: Mc Graw Hill, 2016. ISBN 978-259-72691-0.
 • MURPHY, A. G. Foreign corrupt practices act. USA, 2011. ISBN 978-0-470-91800-5.
 • CATTY, J., VADRON,D., ISOM, A. Guide to Fair Value under IFRS. UK, 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF