Manažerské účetnictví II

Zkratka předmětu KUF/KMAU2
Název předmětu Manažerské účetnictví II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KMAU2
Název Manažerské účetnictví II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MAU2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti principů, metod a nástrojů manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu, které navazují na kurz Manažerské účetnictví. Dále se zaměřit na využívání nástrojů a metod při řízení podnikových procesů, strategickém řízení a v oblasti controllingu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na konzultacích (min. 80% účast),
- zapsání do MOODLU do kurzu KUF/MAU2/KMAU2 nejpozději do 3 týdnů od začátku semestru:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=481
- vypracování a odevzdání zadaných případových studií,
- vypracování a odevzdání seminární práce na zadané téma,
- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 60% úspěšnost), možnost opravného testu.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání teoretických i praktických znalostí.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení: seminární práce 10 %, případová studie 25 %, zápočtový test 35 %, zkouškový test 30 %.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do manažerského účetnictví. Zdroje informací pro řízení
2. Controlling, jeho podstata, vývoj a význam.
3. Role controllingu ve strategickém a operativním řízení.
4. Řízení procesů manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví jako nástroj pro efektivní řízení. Oportunitní náklady. Výkonnostní účetnictví.
5. Techniky nákladového účetnictví účtování materiálu, práce a režijních nákladů, metody a principy nákladového účetnictví.
6. Kalkulační systém a jeho využití při řízení. Aplikace metod manažerského účetnictví orientující se na řízení procesů a aktivit. Metoda ABC.
7. Rozpočtování - metody, příprava rozpočtů, kapitálové rozpočtování a diskontování peněžních toků, rozpočtová kontrola. Stanovení podnikových cílů s ohledem na podnikový rozpočet.
8. Výpočet a analýza odchylek, sladění rozpočtovaného a skutečného zisku.
9. Odpovědnostní účetnictví jako součást odpovědnostního řízení, řízení odpovědnostních středisek. Vnitropodnikové ceny, tvorba cen.
10. Měření a monitorování výkonnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů, snižování nákladů a zvyšování hodnoty. Výkaznictví v manažerském účetnictví.
11. Strategicky orientované manažerské účetnictví analýza hodnotového řetězce, životnost produktu.
12. Rozhodovací úlohy na existující kapacitě, CVP analýza.
13. Rozhodovací úlohy o budoucí kapacitě, finanční kritéria a metody hodnocení investic, respektování faktoru času.
14. Klíčové indikátory výkonnosti v manažerském účetnictví.

Cvičení:
Tematické okruhy cvičení korespondují s tematickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické zvládnutí a procvičení jednotlivých okruhů přednášek na rozsáhlých případových studiích.


Odkaz na IS MOODLE:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=481

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí koncepci manažerského účetnictví a controllingu. Jsou schopni strategického řízení nákladů, strategického a operativního plánování a rozpočtování, sestavit reporty a na základě moderních metod zhodnotit podnikové procesy a výkonnost uvnitř firmy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Král, B. a kol. (2019). Manažerské účetnictví. Praha: Management Press.
  • Šoljaková, L., Král, B. (2011). Manažerské účetnictví. Případové studie a příklady. Praha: Oeconomica.
  • Šoljaková, L. (2009). Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press.
  • Mikovcová, H. (2007). Controlling v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.
  • MCWATTERS, CH., ZIMMERMAN, J., MORSE, D. (2008). Management Accounting. Analysis and Interpretation. Pearson Education Limited, England.
  • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. Paper F5 Performance Management. Kaplan Publishing UK.
  • ŠOLJAKOVÁ, L., FIBÍROVÁ, J. (2010). Reporting. Praha: GRADA Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Případová studie

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Rozbor kvalifikační práce, Seminární práce

Stáhnout jako PDF