Mezinárodní finance

Zkratka předmětu KUF/KMFIN
Název předmětu Mezinárodní finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KMFIN
Název Mezinárodní finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MFIN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy. Kurz je zaměřen na vzájemné propojení makroekonomických a mikroekonomických aspektů mezinárodních financí v bankovním a nebankovním sektoru. Podstatná část kurzu je orientována na vysvětlení jednotlivých typů devizových a kapitálových operací, zajištění devizového rizika.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Odevzdání seminární práce.
Zápočtový test: student musí dosáhnout alespoň 60% bodů.
Podmínkou zápočtu je zapsání do kurzu Mezinárodní finance v systému Moodle.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení: výsledek zápočtu 30%, výsledek písemné zkoušky 30%, výsledek zkoušky ústní 40%

Obsah

Témata přednášek:
1. Platební bilance.
2. Makroekonomický kontext platební bilance.
3. Devizové trhy a devizové kurzy.
4. Teorie určení devizového kurzu, zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly, monetární přístup k determinaci devizového kurzu.
5. Fisherovy vztahy, parita úrokové míry, úroková arbitráž, trh s aktivy a determinace devizového kurzu.
6. Režimy devizových kurzů.
7. Mezinárodní měnový systém, devizový režim ČR.
8. Měnové deriváty - forwardový kontrakt, měnové futures.
9. Měnové deriváty- měnové opce, měnové swapy.
10. Řízení devizového rizika.
11. Mezinárodní investování - přímé investice.
12. Mezinárodní investování - portfoliové investice.
13. Mezinárodní měnové a finanční instituce a proces mezinárodní měnové integrace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokládá se, že student má základní znalosti z oblasti finančních trhů, cenných papírů a makroekonomie.

Získané způsobilosti

Pochopení základních principů mezinárodního peněžního trhu, studenti jsou schopni se rozhodovat mezi různými finančními produkty na mezinárodním trhu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Rejnuš, O. (2016). Finanční trhy. Grada Publishing, a.s.
  • Pavlát, V. (2013). Globální finanční trhy. Praha:EUPRES.
  • Jílek, J. (2013). Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Praha:Grada Publishing.
  • MANDEL, M. DURČÁKOVÁ, J. (2016). Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press.
  • Mishkin, F.S. (2013). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson Education, England.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF