Praktikum k daním

Zkratka předmětu KUF/KPRAD
Název předmětu Praktikum k daním
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KPRAD
Název Praktikum k daním
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/PRAD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací daňových zákonů do praxe. Znalost výpočtu jednotlivých daní. Získání dovednosti vyplnění aktuálních daňových přiznání, znalost postupů stanovení výše jednotlivých daní a jejich optimalizace. Praktické příklady spolupráce daňových subjektů s finančními úřady.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
1. aktivní účast na cvičeních (konzultacích u kombinovaného studia).
2. Vypracování dílčích testů j jednotlivým daním nacvičení.
3. Samostatné zpracování daňových přiznání k jednotlivým daním ze cvičení. Daňová přiznání se vyplňují distančně v písemné podobě.

Obsah

Cvičení:
1. Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost (§6)
2. Daň z příjmů fyzických osob - §7,8,9,10
3. Daň z příjmů - nezdanitelné částky, základ daně, výpočet daně, slevy, zálohy, zápočet daně
4. Daň z příjmů - daňové a nedaňové náklady (výdaje)
5. Zákon o rezervách pro zjištění základě daně z příjmů
6. Daň z příjmů právnických osob
7. Daň silniční
8. DPH - vznik a zánik plátcovství, tuzemsko, EU, zahraničí, sazby daně, daňové doklady
9. DPH - daň na vstupu a na výstupu, nárok na odpočet, osvobození, správa DPH
10. Daň z nemovitostí
11. Dědická daň, darovací daň, daň z převodu nemovitosti
12. Správa daní -místní příslušnost, zastupování, protokol o ústním jednání, místní šetření, daňová kontrola
13. Správa daní - řízení přípravné, řízení vyměřovací, řádné a mimořádné opravné prostředky
14. Daňový řád, spotřební daň.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Získání praktických dovedností daňových subjektů v daňovém řízení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Marie Benešová
  • Přednášející: Ing. Marie Benešová
  • Cvičící: Ing. Marie Benešová
Literatura
  • Marková, H. Daňové zákony 2017. Praha: Grada, 2017.
  • Rybová, J. Daňový systém. EF JU České Budějovice, 2017. ISBN 978-80-7394-633-3.
  • Vančurová, A. Láchová, L. Daňový systém ČR 2016. Praha: VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1.
  • Eurostat. Taxation trends in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.
  • Prudký, P., Lošťák, L. Vzory korespondence podle daňového řádu. Praha: Anag, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF