Speciální seminář k účetnictví

Zkratka předmětu KUF/KSSU
Název předmětu Speciální seminář k účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KSSU
Název Speciální seminář k účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/SSU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Seminář seznamuje studenty s aplikací teoretických znalostí získaných v kurzech účetnictví do každodenní praxe účtujících podnikatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování písemného příkladu . Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 20 zadaných úkolů (bodů).


Obsah


Cvičení:
1 . Aktualizace učiva účetnictví na aktuální účetní období dle změn, které byly přijaty v novelách zákonů
2 . Dlouhodobý majetek - problémové úkoly z praxe, pronájem podniku
3 . Goodwill a oceňovací rozdíl
4 . Zásoby - problémové úkoly z praxe
5 . Finanční leasing -
6 . Krátkodobý finanční majetek , aktualizace v oblasti cenných papírů
7 . Pohledávky a závazky, odpisy, opravné položky , dohody o narovnání
8 . Snižování a zvyšování základního kapitálu ve vazbě na obchodní zákoník
9 . Odložená daň
10. Účtování dotací, předpisů a úhrad daní, příklady na rozdělení zisku,
11. Účetní uzávěrka - časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly, inventarizace, opravné položky,
přecenění na reálnou hodnotu, přecenění ekvivalencí, odpisy, rezervy
12. Souvislý příklad účetnictví aktuálního účetního období, sestavení výkazů
13. Rozbor údajů výkazů


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí obsahu účetních výkazů a umí využít jejich údaje pro analýzu podnikatelské činnosti včetně vyvození závěrů do budoucna.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Marie Benešová
Literatura
  • České účetní standardy pro podnikatele.
  • Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
  • RYNEŠ,P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2010. ANAG 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF