Účetní auditing

Zkratka předmětu KUF/KUA
Název předmětu Účetní auditing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KUA
Název Účetní auditing
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/UA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět završuje celý soubor dílčích účetních předmětů uceleným pohledem na účetnictví a jeho produkty z hlediska ověřování účetní závěrky a celého účetního systému. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost a v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat.. Současně si klade za cíl upozornit na rizikové oblasti vnitřního kontrolního systému v kontextu anti fraud opatření managementu. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a dalších právních předpisů v oblasti auditu včetně jejich aplikace.

Požadavky na studenta

Zápočet: písemný test a případová studie. Povinnost studenta zapsat se do e-learningového systému Moodle v termínu od 1.10.- 19.10.2018, dostupný na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=52.

Zkouš
ka: písemná a ústní zkouška.

Váhy při hodnocení: zápočet (test 20% a případová studie 20%); písemná zkouška 20%; ústní zkouška 40%

Hodnocení zkoušky:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Obsah

Přednášky:
1. Účetní závěrka v podmínkách ČÚP, IAS/IFRS: účetní výkazy, výroční zpráva, vypovídací schopnost účetních výkazů.
2. Historie auditu, podstata a cíle auditu.
3. Právní úprava účetního auditu v souvislostech: vybrané problémy právní úpravy auditu v ČR, vnitřní normy Komory auditorů.
4. Mezinárodní rámec pro ověřovací zakázky. Cíle a principy auditu účetních závěrky. Specifika ověřovacích zakázek a auditu účetní závěrky.
5. Etika auditora, jeho odpovědnost. Etický kodex auditora. Kvalita auditu a jeho zajištění. Účetní etika.
6. Podmínky auditních zakázek. Dokumentace auditu (spis auditora, forma, obsah).
7. Plánování auditu účetní závěrky. Znalost účetní v a jejího prostředí a vyhodnocení rizik významných nesprávností.
8. Významnost z hlediska auditu. Stanovení hladiny významnosti. Auditorské riziko a významnost (materialita).
9. Audit Rozvahy. Cíle, testy spolehlivosti, analytické testy věcné správnosti a detailní testy.
10. Audit Výkazu zisků a ztrát. Cíle, testy spolehlivosti, analytické testy věcné správnosti a detailní testy.
11. Audit Přílohy k účetní závěrce, audit Výroční zprávy.
12. Důkazní informace a jejich vyhodnocení vzhledem k cíli auditu. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky. Výroky auditora a modifikace zprávy auditora.
13. Použití výpočetní techniky při auditu software a jeho využití při vyhodnocování údajů z účetnictví. Anti fraud management opatření účetní jednotky k detekci, prevenci a řízení rizika účetních chyb a podvodů.
14. Účetní podvody, kreativní účetnictví, AML zákon a praní špinavých peněz. Sankce a postihy dle zákona o účetnictví a trestního práva.


Další studijní pomůckou je e-learningový kurs v systému MOODLE dostupné na http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=52 .
Kurz obsahuje podrobnější informace k tématům , text k rozdílům mezi ČÚP a IFRS zpracované společností Erst&Young, interaktivní test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka

Získané způsobilosti

Získat základy pro zjišťování a zajišťování věrohodnosti zveřejněných účetních informací, identifikaci chyb a omylů, porozumět souvislostem, přispět k výchovné funkci auditu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • DRÁBKOVÁ, Z. Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-791-2.
 • null
 • DRÁBKOVÁ, Z., KOUŘILOVÁ, J. skripta Účetní auditing. JU EF, 2016. ISBN 978-80-7394-560-2.
 • Zákon o auditorech č. 93/2009 Sb., v aktuálním znění.
 • MULLEROVÁ, L. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha, 2013. ISBN 978-80-7357-988-3.
 • MURPHY, A. G. Foreign corrupt practices act. USA: Wiley., 2010.
 • KAČR. Přířůčka pro provádění auditu. 2012. ISBN 978-80-86679-18-1.
 • Kouřilová, J., Drábková, Z., Sedláček, J. Q-DMFCA and CFEBT methods as possibilities of incorrectness identification and fraud in accounting of a firm. České Budějovice: JU EF, 2017.
 • Schiffer, V. Vnitřní kontrolní systém. Praha: ASPI, 2009.
 • KRÁLÍČEK, V. Zákon o auditorech Komentář. Praha, 2009. ISBN 978-80-7357-464-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF