Účetní závěrka

Zkratka předmětu KUF/KUZA
Název předmětu Účetní závěrka
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KUZA
Název Účetní závěrka
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/UZA
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/FUC1, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/QFUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Po prvotní charakteristice účetního systému jako celku, specifikaci jednotlivých účetních položek evidovaných v rámci tohoto systému, jsou vymezeny činnosti předcházející sestavení účetních výkazů spočívající v účetní uzávěrce. Skladba účetní závěrky je poté tvořena těmito účetními výkazy: rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), přílohou, výkazem o peněžních tocích (cash flow) a výkazem o změnách vlastního kapitálu. Související kapitoly jsou dále provázány s problematikou auditu a konsolidace účetní závěrky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na konzultacích
- úspěšné vypracování záopočtového testu - min. 70 %; jeden opravný test
- vypracování samostatné práce (tj. samostatné příklady)
Požadavky ke zkoušce:
- úspěšné složení písemného testu - min. 60 %
- složení ústní části zkoušky
Do 10.3.2019 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=103

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do kurzu, metodické poznámky. Účetní uzávěrka a závěrka - obecné předpoklady (vymezení základních pojmů, právní úprava), přípravné práce, inventarizace, operace související s uzavíráním účetních knih, stanovení daňové povinnosti (daň splatná a odložená). Vybrané specifické účetní operace; příp. aktuální problematiky.
2. Cíle a charakteristiky účetní závěrky - účetních výkazů. Účetní závěrka: rozvaha, výkazu zisku a ztráty, příloha - obsahová a formální náplň, přehled o peněžních tocích - obsahová a formální náplň, metody stanovení (výpočtu); přehled změn vlastního kapitálu - obsahová a formální náplň.
3. Konsolidace účetní závěrky - základní pojmy a vymezení konsolidačního celku, metody konsolidace. Audit účetní závěrky - základní pojmy a postupy.
4. Regulace a harmonizace výkaznictví: přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP). Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - koncepční rámec, rozvaha (výkaz o finanční pozici), výkaz o úplné výsledku hospodaření (výsledovka), komentář k účetním výkazům, výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního kapitálu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Finanční účetnictví (FUCN, FUC, FUC1)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům a požadavkům na sestavování účetní závěrky (finančního výkaznictví) v podmínkách české legislativy i v kontextu IRFS/IAS u podnikatelských subjektů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
  • České účetní standardy.
  • Sbírka souvztažností.
  • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF