Veřejné finance II

Zkratka předmětu KUF/KVFN2
Název předmětu Veřejné finance II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KVFN2
Název Veřejné finance II
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/VFIN2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu veřejných financí z pohledu teorie veřejných financí i dopadu na hospodářsko-politickou praxi.

Požadavky na studenta

Hodnocená písemná práce nebo případová studie a ústní zkouška.
Hodnocení:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)
Váhy při hodnocení: Písemná práce 50%, 50% ústní zkouška.

Obsah

Tematické celky:
1. Veřejný a vládní sektor, rozpočtová soustava, vládní finanční statistika (GFSM IMF).
2. Asymetrie informací, problém principála a agenta v politice. Vyhledávání renty. Ekonomická teorie byrokracie.
3. Veřejné statky. Dobrovolné platby za veřejné statky, asymetrie informací, vězňovo dilema, Lindahlovo řešení, Clarkova daň, uživatelské poplatky.
4. Zdanění, efektivnost a spravedlnost zdanění. Distorzní versus paušální daň. Dopad jednotkové a ad-valorem daně na dílčí rovnováhu. Daňové břemeno, incidence daně. Spravedlnost zdanění, princip užitku a princip platební schopnosti.
5. Politický trh a politická rovnováha v zastupitelské demokracii. Volič medián a většinové hlasování o veřejných financích.
6. Dluhové financování vládních výdajů. Dluhové financování a princip užitku ve zdanění. Sdílení daní mezi generacemi. Fiskální iluze při dluhovém financování. Rozpočtový přebytek. Vliv dluhového financování na trh zapůjčitelných fondů.
7. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla. Barrův model rozpočtové rovnováhy. Existence a zdůvodnění deficitního sklonu veřejných financí.
8. Fiskální instituce. Zavedení ex-ante numerických fiskálních pravidel. Střednědobé rozpočtové rámce. Národní nezávislé rozpočtové instituce.
9. Pakt stability a růstu. Evropská legislativa národních fiskálních rámců.
10. Stabilizace a dynamika vládního dluhu a rozpočtového deficitu. Vládní dluh, absolutní velikost, bez inflace. Vládní dluh za situace hospodářského růstu, bez inflace. Vládní dluh, inflace a hospodářský růst. Možnosti stabilizace vládního dluhu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky veřejných financí v rozsahu bakalářského studia (předmět KUF/VFINC, resp. KUF/KVFNC)

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu rozumí hlavním otázkám a vývoji veřejných financí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Jílek, M. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla. In Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize (pp. 5-35. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
  • Hillman, A. L. (2009). Public Finance and Public Policy. Cambridge University Press.
  • Peková, J. (2011). Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer.
  • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. (2013). Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada.
  • Hyman, D. N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 10th ed. Harcourt Publishing.
  • Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF