Veřejné finance

Zkratka předmětu KUF/KVFNC
Název předmětu Veřejné finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/KVFNC
Název Veřejné finance
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/VFINC
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMI1, KEN/KMIE1, KEN/MIE1, KEN/MI1, KEN/YMIE1, KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAE1, KEN/MA1, KEN/YMAE1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální teoretické i praktické informace z problematiky veřejných financí, s důrazem kladeným na veřejné finance České republiky.

Požadavky na studenta

A. Požadavky k zápočtu:
1. Zapsání na kurz Veřejné finance do systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz/, název kurzu Veřejné finance KUF/VFINC/KVFNC ve stanoveném termínu (od 30. 9. do 20. 10. ),
2. Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS).
3. Vypracování úloh zadaných v kurzu v systému Moodle do 20.12. Vypracováním úloh je možné získat 50 bodů.
4. Vypracování dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů). Testy se píší distančně v systému MOODLE. Test číslo 1 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 25. 11. do 1. 12 a zahrnuje témata přednášek 1 až 6 a cvičení 1 až 3. Test číslo 2 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 16. 12 do 22. 12 a zahrnuje témata přednášek 7 až 11 a cvičení 4 až 6. Témata jednotlivých přednášek a cvičení a rozpis témat na jednotlivé konzultace kombinovaného studia jsou uvedeny v kurzu v Moodle.
5. Zápočet získají studenti, kteří splněním výše uvedených úkolů a testů získají hodnocení alespoň 70 bodů ze 100 možných.
B. Požadavky ke zkoušce: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem.
Hodnocení zkoušky:
Výborně (95 - 100 %)
Výborně minus (90 - 94 %)
Velmi dobře (80 - 89 %)
Velmi dobře minus (75 - 80 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nevyhověl (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení u zkoušky: zápočet 50%, ústní zkouška 50%.

Obsah

1. Veřejný sektor a veřejné finance ve smíšené ekonomice.
2. Externality.
3. Veřejné statky.
4. Teorie veřejné volby.
5. Veřejné příjmy.
6. Daně a efektivnost.
7. Veřejné výdaje.
8. Sociální zabezpečení.
9. Veřejný rozpočet. Soustava veřejných rozpočtů.
10. Fiskální politika.
11. Fiskální nerovnováha.
12. Veřejné rozpočty v ČR.
13. Rozpočet EU.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost látky úvodního kurzu Mikroekonomie a Makroekonomie (viz podmiňující předměty).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a strukturám veřejných financí a jsou schopni základní orientace ve veřejných financí ČR.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Literatura
  • Hyman, D.N. (2010). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. 10th ed. Harcourt Publishing.
  • Hamerníková, B., Maaytová, A. (2010). Veřejné finance. Praha: Wolters Kluwer.
  • PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Praha, ASPI, 2008.
  • ROSEN, H. Public Finance. McGraw Hill Publishing, 2005.
  • JÍLEK, M.. Veřejné finance. Skripta. ZFJU, 2002.
  • MUSGRAVE, A.R. - MUSGRAVE, P.B.. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha, 1994.
  • OCHRANA, F.. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF