Manažerské účetnictví II

Zkratka předmětu KUF/MAU2
Název předmětu Manažerské účetnictví II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/MAU2
Název Manažerské účetnictví II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je prohloubit znalosti principů, metod a nástrojů manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu, které navazují na kurz Manažerské účetnictví. Dále se zaměřit na využívání nástrojů a metod při řízení podnikových procesů, strategickém řízení a v oblasti controllingu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na konzultacích (min. 80% účast),
- zapsání do MOODLU do kurzu KUF/MAU2/KMAU2 nejpozději do 3 týdnů od začátku semestru:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=481
- vypracování a odevzdání zadaných případových studií,
- vypracování a odevzdání seminární práce na zadané téma,
- úspěšné absolvování zápočtového testu (min. 60% úspěšnost), možnost opravného testu.

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání teoretických i praktických znalostí.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení: seminární práce 10 %, případová studie 25 %, zápočtový test 35 %, zkouškový test 30 %.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do manažerského účetnictví 2. Zdroje informací pro řízení.
2. Controlling, jeho podstata, vývoj a význam. Role controllingu ve strategickém a operativním řízení.
3. Řízení procesů manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví jako nástroj pro efektivní řízení. Oportunitní náklady. Výkonnostní účetnictví.
4. Techniky nákladového účetnictví účtování materiálu, práce a režijních nákladů, metody a principy nákladového účetnictví.
5. Kalkulační systém a jeho využití při řízení. Aplikace metod manažerského účetnictví orientující se na řízení procesů a aktivit. Metoda ABC.
6. Rozpočtování - metody, příprava rozpočtů, kapitálové rozpočtování, rozpočtová kontrola. Rozpočtová rozvaha, výsledovka a rozpočet peněžních toků.
7. Výpočet a analýza odchylek, sladění rozpočtovaného a skutečného zisku.
8. Odpovědnostní účetnictví jako součást odpovědnostního řízení, řízení odpovědnostních středisek. Vnitropodnikové ceny, tvorba cen.
9. Měření a monitorování výkonnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů, snižování nákladů a zvyšování hodnoty. Výkaznictví v manažerském účetnictví.
10. Strategicky orientované manažerské účetnictví analýza hodnotového řetězce, životnost produktu.
11. Rozhodovací úlohy na existující kapacitě, CVP analýza.
12. Rozhodovací úlohy o budoucí kapacitě, finanční kritéria a metody hodnocení investic, respektování faktoru času.
13. Klíčové indikátory výkonnosti v manažerském účetnictví.

Cvičení:
Tematické okruhy cvičení korespondují s tematickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické zvládnutí a procvičení jednotlivých okruhů přednášek na rozsáhlých případových studiích.


Odkaz na IS MOODLE:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=481

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí koncepci manažerského účetnictví a controllingu. Jsou schopni strategického řízení nákladů, strategického a operativního plánování a rozpočtování, sestavit reporty a na základě moderních metod zhodnotit podnikové procesy a výkonnost uvnitř firmy.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Král, B. a kol. (2019). Manažerské účetnictví. Praha: Management Press.
  • Šoljaková, L., Král, B. (2011). Manažerské účetnictví. Případové studie a příklady. Praha: Oeconomica.
  • Šoljaková, L. (2009). Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press.
  • Mikovcová, H. (2007). Controlling v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.
  • MCWATTERS, CH., ZIMMERMAN, J., MORSE, D. (2008). Management Accounting. Analysis and Interpretation. Pearson Education Limited, England.
  • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. Paper F5 Performance Management. Kaplan Publishing UK.
  • ŠOLJAKOVÁ, L., FIBÍROVÁ, J. (2010). Reporting. Praha: GRADA Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Případová studie

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Rozbor kvalifikační práce, Seminární práce

Stáhnout jako PDF