Manažerské účetnictví

Zkratka předmětu KUF/MAUC
Název předmětu Manažerské účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/MAUC
Název Manažerské účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/MAU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je objasnit základní principy, metody a nástroje manažerského účetnictví pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikového managementu. Dále klasifikovat typy nákladů, používat kalkulační vzorce, sestavit rozpočet vnitropodnikových útvarů, provést analýzu odchylek a používat další informační nástroje, které slouží k řízení uvnitř podniku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast)
- zapsání se do kurzu KUF/MAU/KMAU/MAUC/KMAUC nejpozději do 3 týdnů od začátku semestru
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=1033
- vypracování seminární práce na zadané téma
- úspěšné absolvování dvou zápočtových testů (min. 60% úspěšnost z každého testu, možnost jednoho opravného testu)

Požadavky ke zkoušce:
Prokázání teoretických i praktických znalostí.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)

Váhy při hodnocení: seminární práce 10 %, 1. zápočtový test 30 %, 2. zápočtový test 30 %, zkouškový test 30 %.

Obsah

Přednášky:
1. Základní pojmy, cíl a kritéria manažerského účetnictví, vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví, soustavy účetních informací, vztah manažerského účetnictví a controllingu.
2. Hodnotové řízení po linii výkonů, klasifikace nákladů. Systém informací výkonostního řízení.
3. Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku. Bod zvratu.
4. Kalkulace plných a variabilních nákladů, vztah kalkulace variabilních nákladů k podnikovému zisku.
5. Kalkulační systém a jeho využití při řízení, metody evidence a kalkulace nákladů.
6. Systém plánů a rozpočtů, forma rozpočtů, řízení režijních nákladů.
7. Odpovědnostní účetnictví, řízení odpovědnostních středisek.
8. Cenová rozhodování, tvorba cen. Vnitropodnikové ceny.
9. Metoda standardních nákladů a výnosů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů.
10. Odchylky, analýza odchylek. Rozpočtování a metoda standardních nákladů.

Cvičení:
Tematické okruhy cvičení korespondují s tematickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické procvičení jednotlivých okruhů.

Jako informační podpora při studiu budou využívána i výuková videa.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům manažerského účetnictví. Jsou schopni analyzovat jednotlivé náklady, využívat kalkulačních metod v konkrétních podmínkách výroby, sestavovat rozpočty a vyhodnocovat odchylky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Vlčková, M. (2016). Manažerské účetnictví. Cvičení. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., Dostupné z: http://omp.ef.jcu.cz/index.php/EF/catalog/book/29.
  • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P. (2015). Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer.
  • Drury, C. (2015). Managememt and Cost Accounting. London: Cengage Learning.
  • LAZAR, J. (2012). Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing.
  • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. (2016). Paper F2 - Management Accounting. Kaplan Publishing UK.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF