International Finance

Zkratka předmětu KUF/OMFIN
Název předmětu International Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/OMFIN
Název International Finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/MFIN
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím mezinárodních financí a s dopady otevřenosti ekonomiky v oblasti mezinárodního pohybu zboží služeb a kapitálu na finanční rozhodování a chování firmy.

Požadavky na studenta

Získání zápočtu :
Získání alespoň 13 bodů ze 20 možných ve dvou zápočtových testech.

Požadavky ke složení zkoušky :
Písemná forma zkoušky s otázkami k jednotlivým probraným tématům.

Obsah

Přednášky :

1. Platební bilance.
2. Makroekonomický kontex platební bilance.
3. Devizové trhy a devizové kurzy.
4. Teorie určení devizového kurzu, zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly, monetární přístup k determinaci devizového kurzu.
5. Fischerovy vztahy, parita úrokové míry, úroková arbitráž, trh s aktivy a determinace devizového kurzu.
6. Režimy devizových kurzů.
7. Mezinárodní měnový systém, devizový režim ČR.
8. Měnové deriváty ? forwardový kontrakt, měnové futures.
9. Měnové deriváty ? měnové opce, měnové swapy.
10. Řízení devizového rizika.
11. Mezinárodní investování ? přímé investice.
12. Mezinárodní investování - portfoliové investice.
13. Euroměnový a eurokapitálový trh.
14. Mezinárodní měnové a finanční instituce a proces mezinárodní měnové integrace.

Cvičení:

1. Platební bilance, rozbor a hodnocení.
2. Platební bilance, deficit běžného účtu.
3. Základní kotace kurzu, výpočet apreciace a depreciace kurzu, vyjádření forward kotace v bodech a procentech, křížové kurzy.
4. Arbitráž na devizových trzích, efektivní devizový kurz, nominální a reální devizový kurz.
5. Test, zadání seminární práce.
6. Parita kupní síly, Fischerův efekt.
7. Režimy devizových kurzů, užší a širší pásma oscilace, volba systémů devizových kurzů.
8. Forwardový kontrakt, měnové futurem.
9. Měnové opce, měnové swapy.
10. Transakční, účetní a ekonomické devizové expozice.
11. Propočet efektivnosti zahraničních investic.
12. Rizikovost, výnosnost a likvidita u portfoliové investice.
13. Test, prezentace seminárních prací.
14. Dotazy k probrané látce, prezentace seminárních prací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Pochopení základních principů mezinárodního peněžního trhu, studenti jsou schopni se rozhodovat mezi různými finančními produkty na trhu

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Jílek, J. Finanční trhy a investování. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-1653-4.
  • Durčáková, J. - Mandel, M. Mezinárodní finance. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5.
  • Shapiro, A.C. Foundations of International Financial Management. Prentice Hall, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF