Speciální seminář k účetnictví

Zkratka předmětu KUF/SSU1
Název předmětu Speciální seminář k účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SSU1
Název Speciální seminář k účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/SSU
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Seminář seznamuje studenty s aplikací teoretických znalostí získaných v kurzech účetnictví do každodenní praxe účtujících podnikatelů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování písemného příkladu . Celková úspěšnost alespoň 15 bodů z 20 zadaných úkolů (bodů).


Obsah

1. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný - problémové úkoly z praxe, pacht obchodního závodu
2. Goodwill a oceňovací rozdíl
3. Zásoby - problémové úkoly z praxe
4. Finanční majetek, oceňování
5. Pohledávky a závazky, opravné položky, odpisy, účtování dotací
6. Snižování a zvyšování základního kapitálu, fondy, rozdělení zisku, odložená daň.
7. Účetní uzávěrka - inventarizace, časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly, rezervy
8. Účtování při vyrovnání, konkursu a likvidaci
9. Postup účtování při přeměně obchodní korporace
10. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí obsahu účetních výkazů a umí využít jejich údaje pro analýzu podnikatelské činnosti včetně vyvození závěrů do budoucna.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Marie Benešová
  • Cvičící: Ing. Marie Benešová
Literatura
  • České účetní standardy pro podnikatele.
  • Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
  • RYNEŠ,P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2010. ANAG 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF