SZZ Finanční řízení podniku

Zkratka předmětu KUF/SZFR
Název předmětu SZZ Finanční řízení podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZFR
Název Finanční řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FINP2, KUF/KFNP2, KEN/KPI, KEN/PI
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podrobné informace o realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování. Druhý cíl předmětu se soustřeďuje na navrhování investic v území a jejich vliv na ekonomikou.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů při hodnocení investičních projektů, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.
příkladech z praxe.

Obsah

A. Okruh Finance podniku II:
1. Cíle, principy a specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování
2. Investiční projekty a předinvestiční příprava
3. Plánování peněžních toků investičních projektů a způsoby jejich vymezení
4. Nákladová kritéria výběru projektů
5. Výnosové metody hodnocení efektivnosti investic
6. Metody hodnocení efektivnosti založené na zisku
7. Požadovaná výnosnost. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování
8. Riziko a jeho měření. Vliv rizika na časovou hodnotu peněz
9. Aplikace rizika v investičním rozhodování
10. Finanční investice podniku (model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace, modely rizikové prémie).
11. Zdroje dlouhodobého financování a náklady kapitálu
12. Optimální kapitálová struktura. Bod indiference KS
13. Finanční páka, provozní páka, celková páka - vliv na optimální kapitálovou strukturu
14. Interní zdroje financování
15. Externí zdroje financování podnikových investic
16. Leasingové financování investic
17. Oceňováni podniku
18. Kolektivní investování a podílové investiční fondy

B. Okruh projektování investic
1. Přímé investice, investiční záměry, investice do staveb, hodnocení investičních projektů, feasibility studie, oportunity studie.
2. Investice a její význam v ekonomice území, podniku, obce.
3. Simulace dlouhodobých investičních koncepcí a investičního rozvoje. Přímé investice a nepřímá podpora investic ČR.
4. Normativy prostředí v ČR. Územní plány, legislativa, regulativy měst a obcí. Externality investiční činnosti.
5. Podíly partnerů výstavby na nákladech a přínosech.
6. Investiční projekty a jejich předinvestiční příprava. Základy analýzy a jeho měření.
7. Hodnocení efektivnosti projektů pomocí výpočetní techniky. Investice do staveb. Správní řízení při realizaci staveb.
8. Sestavení rozpočtu stavby.
9. Zadávání veřejných zakázek. Rozbor konkrétních investičních projektů.
10. Výběrová řízení. Rozhodovací procesy a metody.
11. Výpočetní metody pro rozvrhování nákladů do času. Výpočetní metody pro stanovení nákladů údržby a obnovy.
12. Simulace rizik při propočtech investičního charakteru.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FINP2 Finance podniku 2, KEN/PI Projektování investic)
Způsobilosti

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti hodnocení efektivity investic. Zároveň je schopen posoudit dopad přímých investic na ekonomiku území.

Garanti a vyučující
Literatura
  • BERAN, V., DLASK, P. Ekonomika a management 21. Skripta ČVUT v Praze, 2003.
  • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopres, 2011.
  • LEVY, H., SARNAT, M., JANEČKOVÁ, L. Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha: GradaPublishing,, 1999. ISBN 80-7169-504-1.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF