SZZ Finanční řízení podniku

Zkratka předmětu KUF/SZFRP
Název předmětu SZZ Finanční řízení podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZFRP
Název Finanční řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FINAP, KUF/KFNAP, KUF/FNP2, KUF/KFP2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podrobné informace o realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování. Dále je předmět zaměřen na finanční plánování a analýzu a hodnocení ekonomických ukazatelů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního řízení podniku, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

A. Okruh Finance podniku II:
1. Cíle, principy a specifika investičního rozhodování a dlouhodobého financování
2. Investiční projekty a předinvestiční příprava
3. Plánování peněžních toků investičních projektů a způsoby jejich vymezení
4. Nákladová kritéria výběru projektů
5. Výnosové metody hodnocení efektivnosti investic
6. Metody hodnocení efektivnosti založené na zisku
7. Požadovaná výnosnost. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování
8. Riziko a jeho měření. Vliv rizika na časovou hodnotu peněz
9. Aplikace rizika v investičním rozhodování
10. Finanční investice podniku (model oceňování kapitálových aktiv, diverzifikace, modely rizikové prémie).
11. Zdroje dlouhodobého financování a náklady kapitálu
12. Optimální kapitálová struktura. Bod indiference KS
13. Finanční páka, provozní páka, celková páka - vliv na optimální kapitálovou strukturu
14. Interní zdroje financování
15. Externí zdroje financování podnikových investic
16. Leasingové financování investic
17. Oceňováni podniku
18. Kolektivní investování a podílové investiční fondy

B. Okruh Finanční analýza a plánování:
1. Základní pojmy finanční analýzy. Předmět FA. Uživatelé FA. Zdroje informací. Cíle a oblasti FA. Metody FA.
2. Systemizace ekonomických ukazatelů. Ukazatele a jejich klasifikace. Systémy ukazatelů - uspořádání a členění.
3. Metody rozkladu indexů a diferencí syntetických ukazatelů. Metoda funkcionální, logaritmická, postupná.
4. Teorie indexů. Indexy a rozdíly hodnot. Klasifikace indexů. Rozklady individuálních složených indexů a souhrnných indexů. Shift-share analýza. Ekonomický normál.
5. Analýza poměrových a rozdílových finančních ukazatelů. Fondy finančních prostředků. Rentabilita. Aktivita. Zadluženost. Likvidita. Tržní ukazatele.
6. Ekonomická a tržní přidaná hodnota. EVA entity. EVA equity.
7. Metody mezipodnikového srovnávání. Jednorozměrné a vícerozměrné srovnávací metody. Grafické znázornění. Metody stanovení vah kritérií.
8. Hodnocení rozvoje podniku. Jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce. Statické a dynamické produkční funkce.
9. Produktivita práce a účinnost majetku. Průměrná a mezní účinnost výrobních faktorů. Substituce výrobních faktorů.
10. Proporcionování nákladů. Nákladové typy. Body zvratu. Nelineární průběh nákladů a výnosů. Provozní páka. Finanční páka. Celková páka.
11. Analýza nákladovosti produkce. Ukazatele nákladovosti a jejich vztahy. Vliv nákladovosti a objemu produkce na dynamiku nákladů a zisku.
12. Klasifikační modely a metody. Predikční a diagnostické modely. Tvorba a hodnocení klasifikačních modelů. Diskriminační analýza.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KUF/FINP2 Finance podniku 2, KUF/FINAP Finanční analýza a plánování)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního řízení podniku. Předmět se soustřeďuje na problematiku investičního rozhodování a finančního plánování. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi..

Garanti a vyučující
Literatura
  • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
  • SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011.
  • VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopres, 2011.
  • Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009.
  • MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2011.
  • STŘELEČEK, F. Proporcionování nákladů na výrobu, Provozní a finanční páka. Č. Budějovice: JU, 2007.
  • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007.
  • STŘELEČEK, F. Stupně efektivnosti nákladů: monografie. Č. Budějovice: ZF JU, 2004. ISBN 80-7040-722-0.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF