SZZ Finanční řízení podniku

Zkratka předmětu KUF/SZFRR
Název předmětu SZZ Finanční řízení podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZFRR
Název SZZ Finanční řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FINAP, KUF/KFNAP, KEN/KMAEK, KEN/MANEK
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět objasňuje základní ekonomické vztahy při rozhodování managementu podniku. Východiskem je posouzení podnikatelského záměru, hodnotí se majetková a kapitálová struktura podniku, pozornost se věnuje také oceňování majetku podniku. Velká pozornost je věnována oblasti finančního plánování, a osvojení základních dovedností v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů nákladů, výnosů, hospodářského výsledku, na to navazuje řízení výrobní činnosti a její optimalizace. Závěr je věnován objasnění pojmů controlling a interní audit. Průběžně je zařazováno srovnání s obdobnými pojmy používanými v EU.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů manažerské ekonomiky a finančního plánování , reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. Základní pojmy finanční analýzy. Předmět FA. Uživatelé FA. Zdroje informací. Cíle a oblasti FA. Metody FA, základní terminologie, teorie rozhodování, kauzalita
2. Systemizace ekonomických ukazatelů. Ukazatele a jejich klasifikace. Systémy ukazatelů - uspořádání a členění
3. Metody rozkladu indexů a diferencí syntetických ukazatelů. Metoda funkcionální, logaritmická, postupná
4. Teorie indexů. Indexy a rozdíly hodnot. Klasifikace indexů. Rozklady individuálních složených indexů a souhrnných indexů. Shift-share analýza
5. Interpretace výsledků elementárních metod finanční analýzy (vertikální, horizontální, poměrové, rozdílové ukazatele)
6. Interpretace výsledků vyšších metod finanční analýzy (bankrotní a bonitní modely, matematicko-statistické metody)
7. Ekonomická a tržní přidaná hodnota
8. Metody mezipodnikového srovnávání. Jednorozměrné a vícerozměrné srovnávací metody. Metody stanovení vah kritérií
9. Systémy hodnocení výkonnosti podniku, Balanced scorecard
10. Rating, ranking, scoringové metody, benchmarking - mezipodnikové srovnávání
11. Reporting, controlling, monitoring, prezentace hospodářských výsledků, výroční zpráva
12. Hodnocení rozvoje podniku. Jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce. Statické a dynamické produkční funkce
13. Produktivita práce a účinnost majetku. Průměrná a mezní účinnost výrobních faktorů. Substituce výrobních faktorů
14. Optimalizační úlohy a řízení likvidity (výroba, krátkodobý majetek, zásobování, financování, náklady, lidský faktor)
15. Proporcionování nákladů. Nákladové typy. Body zvratu. Nelineární průběh nákladů a výnosů
16. Provozní páka. Finanční páka
17. Analýza nákladovosti produkce. Ukazatele nákladovosti a jejich vztahy. Vliv nákladovosti a objemu produkce na dynamiku nákladů a zisku.
18. Finanční strategie, krátkodobé a dlouhodobé plánování, rozpočty
19. Management rizika
20. Ekonomické aspekty krizového managementu, sanační programy
21. Specifické problémy investičního rozhodování, studie proveditelnosti, aplikace reálných opcí

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FINAP Finanční analýza a plánování, KEN/MANEK Manažerská ekonomika)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti manažerských financí, finančního plánování a finanční analýzy. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
  • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • VILÍMOVÁ, A. Manažerská ekonomika. Č. Budějovice: ZF JU, 2001. ISBN 80-7040-474-4.
  • Střeleček, F. Proporcionování nákladů na výrobu, Provozní a finanční páka. JU Č. Budějovice, 2007.
  • STŘELEČEK, F. Stupně efektivnosti nákladů: monografie. Č. Budějovice: ZF JU, 2004. ISBN 80-7040-722-0.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF