SZZ Finance

Zkratka předmětu KUF/SZFT
Název předmětu SZZ Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZFT
Název SZZ Finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FT, KUF/FTR, KUF/KFT, KUF/KFTR, KUF/KMFIN, KUF/MFIN, KUF/OMFIN, KUF/KVFI2, KUF/KVFN2, KUF/VFIN2, KUF/VFK2A, KUF/VFN2, KUF/VFN2A
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti financí.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančních trhů, mezinárodní a veřejných financí, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

FT:
1. Finanční trhy v ekonomickém systému, funkce finančních trhů, efektivita finančních trhů, členění finančních trhů.
2. Úroková míra, teorie úrokových měr, druhy úrokových měr.
3. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů, měření výnosů, rizika a likvidity, členění výnosů a rizika, likvidita investičního instrumentu a trhu.
4. Výnos a riziko portfolia, efektivní hranice, výběr optimálního portfolia, přímka kapitálového trhu (CML), Model CAPM
5. Globální, odvětvová a firemní fundamentální analýza, metody a modely stanovení vnitřní hodnoty akcie, vstupy pro modely pro výpočet vnitřní hodnoty, dividendové diskontní modely, ziskové modely, historické modely, cash-flow modely.
6. Technická analýza, podstata a základní principy technické analýzy, Dow Theory, metody a nástroje technické analýzy, formace a indikátory technické analýzy
7. Psychologická analýza, Le Bonova psychologie davu, Kostolanyho investiční psychologie, Keynesova investiční psychologie, Drasnarova investiční psychologie, teorie spekulativních bublin.
8. Teorie efektivních trhů, předpoklady, formy a charakteristiky efektivního trhu, model náhodné procházky, anomálie narušující efektivitu trhu, behaviorální finance
9. Burza - pojem, funkce a význam, druhy burz, burzovní systém a jeho složky
10. Emise cenných papírů, druhy emise, emisní zprostředkovatelé, průběh veřejné nabídky akcií, průběh veřejné nabídky dluhopisů
11. Kolektivní investování, subjekty kolektivního investování, právní formy investičních fondů, členění fondů kolektivního investování.
12. Ostatní institucionální investoři na kapitálových trzích - penzijní fondy, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry.

MFIN:
1. Platební bilance země, její definice, význam a struktura. Salda platební bilance. Investiční pozice země, zahraniční dluh. Platební bilance, devizový trh a devizový kurz - vzájemná provázanost.
2. Devizový trh, vymezení, funkce, organizace devizového trhu, subjekty na devizovém trhu. Kotace devizových kurzů. Základní typy transakcí na devizovém trhu.
3. Intervence centrálních bank na devizových trzích. Vliv devizových intervencí centrální banky na utváření kursu.
4. Režimy devizových kurzů. Mezinárodní měnový systém.
5. Zákon jedné ceny a mechanismus zbožové tržní arbitráže. Teorie parity kupní síly, relativní a absolutní verze. Reálný devizový kurz a index reálného devizového kurzu.
6. Fisherovy vztahy, nekrytá úroková parita a nekrytá úroková arbitráž. Podmínka kryté úrokové parity. Vztah mezi termínovým devizovým kursem a budoucím promptním kursem. Ustanovení rovnovážného devizového kursu v krátkém období v souvislosti s paritou úrokových sazeb.
7. Hedging devizové expozice. Zajištění pomocí forwardu. Zajištění na peněžním trhu. Zajištění pomocí devizových futures. Zajištění pomocí devizové opce.
8. Forwardový kontrakt na cizí měnu.
22. Swapové devizové kontrakty. Měnové swapy a devizové (FX) swapy.
9. Měnové futures kontrakty.
10. Měnové opční kontrakty.

Veřejné finance:
1. Veřejný sektor, teorie veřejného sektoru. Vládní sektor. Rozpočtová soustava, vládní příjmy a výdaje.
2. Teorie veřejné volby. Arrowův teorém nemožnosti. Politické instituce a politický trh. Konflikt principála a agenta v politice. Vyhledávání renty. Ekonomická teorie byrokracie.
3. Veřejné statky. Dobrovolné platby za veřejné statky, asymetrie informací, Lindahlovo řešení, Clarkova daň, uživatelské poplatky.
4. Zdanění, efektivnost a spravedlnost zdanění.
5. Dluhové financování vládních výdajů. Model překrývajících se generací. Ricardova ekvivalence. Fiskální iluze.
6. Barrův model rozpočtové rovnováhy. Deficitní sklon veřejných financí. Fiskální pravidla a instituce.
7. Dynamika a stabilizace vládního dluhu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Finanční trhy (FT/KFT), Mezinárodní finance (MFIN/KMFIN), Veřejné finance II (VFIN2/KVFN2)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti financí. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Jílek, M. Deficitní sklon veřejných financí a fiskální pravidla. In Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize (pp. 5-35. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. 4 vyd. (kapitola 17). Praha: Grada, 2013.
 • Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
 • MANDEL, M. DURČÁKOVÁ, J. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-287-1.
 • Hamerníková, B., Maaytová, A. et al. Veřejné Finance. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance. Teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
 • Revenda, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6.
 • Rejnuš, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy), 6.vydání. Brno:CERM. ISBN 978-80-214-4415-7.
 • HYMAN, D.N. Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Harcourt Publishing, 2010.
 • Hillman, A. L. Public Finance and Public Policy. Cambridge University Press, 2009. ISBN 9780521494267.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Nakladatelství C. H: BECK, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1.
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize (3. a 6. kap.). Praha: C.H. Beck, 2008.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF