SZZ Finanční trhy a mezinárodní finance

Zkratka předmětu KUF/SZFTM
Název předmětu SZZ Finanční trhy a mezinárodní finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZFTM
Název Finanční trhy a mezinárodní finance
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/FT, KUF/FTR, KUF/KFT, KUF/KFTR, KUF/KMFIN, KUF/KMFN, KUF/MFIN, KUF/MFN, KUF/OMFIN, KUF/YMFIN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi jednotlivých segmentů finančního trhu, s procesy a formami obchodů, s charakteristikou a druhy finančních nástrojů, investičními analýzami, faktory ovlivňujícími výnosnost investičních nástrojů, procesy charakteristickými pro globální finanční trh a s proměnami role regulace a dohledu v globálním světě.
Dalším cílem předmětu je vysvětlení témat, týkajících se prostředí mezinárodních financí (platební bilance, devizových trhů, teorie determinace devizových kurzů, režimů devizových kurzů), dále témata týkající se rozhodování firmy působící v mezinárodním prostředí (řízení devizového rizika, spekulace a arbitráže, využití měnových derivátů). Studenti mají příležitost konfrontovat obdržené teoretické znalosti se skutečnými událostmi v domácí i zahraniční ekonomice.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančních trhů a mezinárodních financí, je schopen reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

FT:
1. Finanční trhy v ekonomickém systému, funkce finančních trhů, efektivita finančních trhů, členění finančních trhů.
2. Úroková míra, teorie úrokových měr, druhy úrokových měr.
3. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů, měření výnosů, rizika a likvidity, členění výnosů a rizika, likvidita investičního instrumentu a trhu.
4. Výnos a riziko portfolia, efektivní hranice, výběr optimálního portfolia, přímka kapitálového trhu (CML), Model CAPM
5. Globální, odvětvová a firemní fundamentální analýza, metody a modely stanovení vnitřní hodnoty akcie, vstupy pro modely pro výpočet vnitřní hodnoty, dividendové diskontní modely, ziskové modely, historické modely, cash-flow modely.
6. Technická analýza, podstata a základní principy technické analýzy, Dow Theory, metody a nástroje technické analýzy, formace a indikátory technické analýzy
7. Psychologická analýza, Le Bonova psychologie davu, Kostolanyho investiční psychologie, Keynesova investiční psychologie, Drasnarova investiční psychologie, teorie spekulativních bublin
8. Terie efektivních trhů, předpoklady, formy a charakteristiky efektivního trhu, model náhodné procházky, anomálie narušující efektivitu trhu, behaviorální finance
9. Burza - pojem, funkce a význam, druhy burz, burzovní systém a jeho složky
10. Emise cenných papírů, druhy emise, emisní zprostředkovatelé, průběh veřejné nabídky akcií, průběh veřejné nabídky dluhopisů
11. Kolektivní investování, subjekty kolektivního investování, právní formy investičních fondů, členění fondů kolektivního investování.
12. Ostatní institucionální investoři na kapitálových trzích - penzijní fondy, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry.

MFIN:
1. Platební bilance země, její definice, význam a struktura. Salda platební bilance. Investiční pozice země, zahraniční dluh. Platební bilance, devizový trh a devizový kurz - vzájemná provázanost.
2. Devizový trh, vymezení, funkce, organizace devizového trhu, subjekty na devizovém trhu. Kotace devizových kurzů. Základní typy transakcí na devizovém trhu.
3. Intervence centrálních bank na devizových trzích. Vliv devizových intervencí centrální banky na utváření kursu.
4. Režimy devizových kurzů. Mezinárodní měnový systém.
5. Zákon jedné ceny a mechanismus zbožové tržní arbitráže. Teorie parity kupní síly, relativní a absolutní verze. Reálný devizový kurz a index reálného devizového kurzu.
6. Fisherovy vztahy, nekrytá úroková parita a nekrytá úroková arbitráž. Podmínka kryté úrokové parity. Vztah mezi termínovým devizovým kursem a budoucím promptním kursem. Ustanovení rovnovážného devizového kursu v krátkém období v souvislosti s paritou úrokových sazeb.
7. Hedging devizové expozice. Zajištění pomocí forwardu. Zajištění na peněžním trhu. Zajištění pomocí devizových futures. Zajištění pomocí devizové opce.
8. Forwardový kontrakt na cizí měnu.
9. Swapové devizové kontrakty. Měnové swapy a devizové (FX) swapy.
10. Měnové futures kontrakty.
11. Měnové opční kontrakty.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/FT Finanční trhy, KUF/MFIN Mezinárodní finance)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančních trhů a mezinárodních financí. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
  • MANDEL, M. DURČÁKOVÁ, J. Mezinárodní finance a devizový trh. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-287-1.
  • Rejnuš, O. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4415-7.
  • NÝVLTOVÁ, R., REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: Grada, 2007.
  • Revenda, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF