SZZ Účetnictví podniku

Zkratka předmětu KUF/SZUC
Název předmětu SZZ Účetnictví podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZUC
Název SZZ Účetnictví podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/IFRSA, KUF/IFRS1, KUF/KIFRA, KUF/KIFR1, KUF/KMSV1, KUF/MSUV1, KUF/IFRS2, KUF/KIFR2, KUF/KMAU2, KUF/MAU2, KUF/KUA, KUF/UA
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti účetnictví podniku.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu pojmů a principů manažerského účetnictví, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Manažerské účetnictvíÍ:
1. Controlling, jeho podstata, vývoj a význam. Role controllingu ve strategickém a operativním řízení. Zdroje informací pro řízení.
2. Řízení procesů, činností a aktivit a jejich informační podpora. Manažerské účetnictví jako nástroj pro efektivní řízení. Oportunitní náklady. Výkonnostní účetnictví. Techniky nákladového účetnictví účtování materiálu, práce a režijních nákladů, metody a principy nákladového účetnictví.
3. Kalkulační systém a jeho využití při řízení. Aplikace metod manažerského účetnictví orientující se na řízení procesů a aktivit. Metoda ABC.
4. Rozpočtování - metody, příprava rozpočtů, kapitálové rozpočtování a diskontování peněžních toků, rozpočtová kontrola. Stanovení podnikových cílů s ohledem na podnikový rozpočet.
5. Výpočet a analýza odchylek, sladění rozpočtovaného a skutečného zisku.
6. Odpovědnostní účetnictví jako součást odpovědnostního řízení, řízení odpovědnostních středisek. Vnitropodnikové ceny, tvorba cen. Měření a monitorování výkonnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů, snižování nákladů a zvyšování hodnoty. Výkaznictví v manažerském účetnictví.
7. Strategicky orientované manažerské účetnictví analýza hodnotového řetězce, životnost produktu, BSC, JIT. KPI klíčové indikátory výkonnosti.
8. Rozhodovací úlohy na existující kapacitě, CVP analýza. Rozhodovací úlohy o budoucí kapacitě, finanční kritéria a metody hodnocení investic, respektování faktoru času.

Účetní auditing:
1. Podstata auditu, jeho cíle a obecné principy.
2. Legislativní úprava auditorské činnosti.
3. Etika v auditorské činnosti.
4. Činnosti auditora před uzavřením auditní zakázky.
5. Činnosti auditora při identifikaci rizika a stanovení materiality.
6. Plánování auditu.
7. Důkazní informace a jejich vyhodnocení.
8. Zpráva auditora, auditorské výroky.
9. Spis auditora, události mezi datem účetní závěrky a vydáním výroku.
10. Podvody a trestní odpovědnost auditora. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví:
1. Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Americké standardy US GAAP.
2. Metodické zásady vykazování dle IFRS a US GAAP.
3. Oceňování a vykazování aktiv, hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy.
4. Oceňování a vykazování pasiv, hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy.
5. Oceňování a vykazování nákladů, hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy.
6. Oceňování a vykazování výnosů, smlouvy o zhotovení, hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy.
7. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek při vzniku.
8. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek k rozvahovému dni.
9. Testování na snížení hodnoty aktiv. Přeceňování aktiv.
10. Výkazy sestavované v souladu s IFRS.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/SSU1 Speciální seminář k účetnictví, KUF/IFRS1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, KUF/IFRS2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2, KUF/MAU2 Manažerské účetnictví 2, KUF/UA - Účetní auditing)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům manažerského účetnictví. Jsou schopni analyzovat jednotlivé náklady, využívat kalkulačních systémů v konkrétních podmínkách výroby, sestavovat rozpočty a vyhodnocovat odchylky. Dále jsou schopni využívání nástrojů a metod při řízení podnikových procesů, strategickém řízení a v oblasti controllingu.

Garanti a vyučující
Literatura
 • VAŠEK, L., ŠRÁMKOVÁ, A., STROUHAL, J., CARDOVÁ, Z.:. Finanční účetnictví a výkaznictví, Praha: ICU.
 • DRÁBKOVÁ, Z. Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-791-2.
 • Král, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015. ICÚ, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • DRÁBKOVÁ, Z., KOUŘILOVÁ, J. skripta Účetní auditing. JU EF, 2016. ISBN 978-80-7394-560-2.
 • Šoljaková, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7.
 • Další doporučená literatura je uvedena v sylabech předmětů v systému STAG.
 • MACKENZIE, B., COETSEE, D., NJIKIZANA, T., SELBST, T. International Financial Reporting Standards. UK, 2013.
 • Drury, C. Management and Cost Accounting. 2012. ISBN 978-1-4080-4180-2.
 • LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4133-8.
 • KA ČR. Mezinárodní auditorské standardy. 2017.
 • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. Paper F5 - Performance Management. Kaplan Publishing UK, 2016.
 • ŠOLJAKOVÁ, L., FIBÍROVÁ, J. Reporting. Praha: GRADA Publishing, 2010.
 • MANTONE, S.P. Using Analytics to Detect Possible Fraud: Tools and Techniques. UK, 2013.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF