SZZ Účetnictví podniku

Zkratka předmětu KUF/SZUCP
Název předmětu SZZ Účetnictví podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SZUCP
Název Účetnictví podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/KSPSU, KUF/KSSU, KUF/KSSU1, KUF/SPSU, KUF/SSU, KUF/SSU1, KUF/CMAU, KUF/KMAU, KUF/KMAUC, KUF/MAU, KUF/MAUC, KUF/OMAU, KUF/YMAU, KUF/KUA, KUF/UA, KUF/FUC2, KUF/KFUC2, KUF/YFUC2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti finančního a manažerského účetnictví a účetního auditingu. Student by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost základních pojmů, principů a účetních operací uvedených celků a jejich aplikací v konkrétních úlohách. Tematicky pokrývá náplň podmiňujících předmětů. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, schopnosti zvládnout zaúčtovat účetní případy. Další náplní je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky. Jde zejména o aplikaci teoretických znalostí získaných v kurzech účetnictví do každodenní praxe účtujících podnikatelů. Blok manažerského účetnictví pak objasňuje principy, metody a nástroje tohoto účetnictví jako obecně uznávané disciplíny. Seznamuje studenty s obsahem účetních informací v oblasti podnikového a vnitropodnikového řízení podnikatelského procesu, kalkulací výkonů, rozpočtů vnitropodnikových útvarů a dalších informačních nástrojů, které slouží k řízení uvnitř podniku. Završení oblasti účetnictví pak představuje oblast účetní auditu. Jde o pochopení smyslu ověřování účetních závěrek s tím, že posluchači by si měli osvojit základní principy a postupy ověřování, co od auditu může očekávat veřejnost, v co by měl vyústit, jak lze se zprávou auditora nakládat a kde je možné ji získat. Obsahem předmětu jsou i základy mezinárodních auditorských standardů a právních předpisů v oblasti auditu včetně prezentace jejich aplikace.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finančního a manažerského účetnictví, účetního auditingu a mezinárodních účetnícg standardů, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Finanční účetnictví:
Aktualizace učiva účetnictví na aktuální účetní období dle změn, které byly přijaty v novelách zákonů dle tematických celků:
1. Úvod do účetnictví jako informačního systému podniku.
2. Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční).
3. Zúčtovací vztahy - pohledávky a závazky.
4. Zásoby.
5. Vlastní kapitál a cizí kapitál.
6. Náklady a výnosy, výsledek hospodaření.
7. Účetní uzávěrka a závěrka, rozbor údajů výkazů.

Manažerské účetnictví:
1. VZTAH FINANČNÍHO, NÁKLADOVÉHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ.
Cíl, obsah a formy manažerského účetnictví, jednookruhová a dvouokruhová soustava účetních informací, členění nákladů, controlling, jeho podstata a význam, role controllingu ve strategickém a operativním řízení.
2. ŘÍZENÍ EFEKTIVNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A ÚČINNOSTI.
Řízení nákladů, analýza nákladů, bod zvratu, řízení po linii výkonů.
3. KALKULAČNÍ SYSTÉM.
Druhy kalkulací, kalkulační metody, kalkulace variabilních nákladů, kalkulace plných nákladů, kalkulační systémy, vztah kalkulací k podnikovému zisku.
4. ROZPOČTY
Metody sestavování rozpočtů, formy a druhy rozpočtů, řízení režijních nákladů.
5. ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ, VNITROPODNIKOVÉ CENY.
Manažerské účetnictví po linii odpovědnosti, řízení odpovědnostních středisek, cenová rozhodování, tvorba cen.
6. ŘÍZENÍ OCHYLEK.
Metoda standartních nákladů a výnosů, rozdílové metody řízení hospodárnosti, analýza a vyhodnocování odchylek.

Účetní auditing:
1. Podstata auditu, jeho cíle a obecné principy.
2. Legislativní úprava auditorské činnosti.
3. Etika v auditorské činnosti.
4. Činnosti auditora před uzavřením auditní zakázky.
5. Činnosti auditora při identifikaci rizika a stanovení materiality.
6. Plánování auditu.
7. Důkazní informace a jejich vyhodnocení.
8. Zpráva auditora, auditorské výroky.
9. Spis auditora, události mezi datem účetní závěrky a vydáním výroku.
10. Podvody a trestní odpovědnost auditora. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví:
1. Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Americké standardy US GAAP.
2. Metodické zásady vykazování dle IFRS a US GAAP.
3. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování aktiv.
4. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování pasiv.
5. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování nákladů.
6. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - vykazování výnosů.
7. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek při vzniku.
8. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - oceňování položek k rozvahovému dni.
9. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy - principy odpisování aktiv.
10. Výkazy sestavované v souladu s IFRS.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

(KUF/SSU Speciální seminář k účetnictví, KUF/MAUC Manažerské účetnictví, KUF/UA Účetní auditing, KUF/FUC2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti finančního a manažerského účetnictví, účetního auditingu a mezinárodních účetních standardů. Získané teoretické znalosti je schopen v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • České účetní standardy pro podnikatele; Vyhláška č. 500/2002 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.
 • Drábková, Z., Kouřilová J. (2009). Kreativní účetnictví ve vazbě na účetní podvody. České Budějovice, Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta.
 • Král, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • Vlčková, M. Manažerské účetnictví. Cvičení. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016.
 • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-743-0.
 • ŠRÁMKOVÁ, A., JANOUŠKOVÁ, M. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS praktické aplikace 2015. ICÚ, 2015. ISBN 978-80-8671-699-2.
 • DRÁBKOVÁ, Z., KOUŘILOVÁ, J. skripta Účetní auditing. JU EF, 2016. ISBN 978-80-7394-560-2.
 • Další doporučená literatura je uvedena v sylabech předmětů v systému STAG.
 • MACKENZIE, B., COETSEE, D., NJIKIZANA, T., SELBST, T. International Financial Reporting Standards. UK, 2013.
 • Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Selbst, T. (2013). International Financial Reporting Standards. UK.
 • Drury, C. Management and Cost Accounting. 2012. ISBN 978-1-4080-4180-2.
 • Mantone, S. P. (2013). Using Analytics to Detect Possible Fraud: Tools and Techniques. UK: Wiley.
 • ŠOLJAKOVÁ, L. a kol. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: VŠE, 2011.
 • THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS. Paper F2 - Management Accounting. Kaplan Publishing UK, 2016.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF