Účetnictví obchodu

Zkratka předmětu KUF/UCO
Název předmětu Účetnictví obchodu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/UCO
Název Účetnictví obchodu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/KUCO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je navázat na absolvovaný kurz účetnictví a další předměty, tématy zaměřenými na obchodní činnost v takovém kontextu, aby bylo možno získat co nejucelenější podklady pro řízení a rozhodování firmy zabývající se obchodem.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS).
Vypracování seminární práce na vybrané téma ze souboru témat uvedených v Moodle. Přijetím odsouhlasené seminární práce je možné získat 30 bodů.
Vypracování průběžného a zápočtového testu (maximum 30 bodů). Průběžný test zahrnuje učivo z tématu 1. až 9. , téma 10. a 11. je řešeno kontrolou zadaného domácího úkolu. Průběžný test obsahuje 7 příkladů a zahrnuje témata přednášek 1 až 5 a cvičení 1 až 10. Zápočtový test obsahuje 13 otázek v kontextu kompletního účetnictví vybrané účetní jednotky a zahrnuje témata přednášek 1 až 7 a cvičení 1 až 12. Témata jednotlivých přednášek, cvičení a rozpis témat na jednotlivé konzultace kombinovaného studia jsou uvedeny v kurzu Moodle.

Zápočet získají studenti, kteří splněním výše uvedených úkolů a testů získají hodnocení alespoň 75 bodů ze 100 možných.

Požadavky získání zápočtu: znalost látky v rozsahu vymezeném tímto sylabem. (alespoň 75% účast)

Obsah


1.Obchodní operace v daňové evidenci
2. Platební vztahy, způsob plateb, pohledávky, obchodní styk se zahraničím
3. Zásoby, evidence, obrat zboží, skladba a druhy cen, vzorky, obchodní marže
4. Podpora prodeje, reklama, soutěže, frenčízing, zastavárny
5. Slevy- v účetnictví a daních, skonto, bonus, rabat, dobropis, vrubopis
6. Dovoz a vývoz zboží, celní režimy
7. Obaly. Manka, ztráty a škody
8. Kalkulace nákladů a cen, vlivy, metody, vč. zahraničního obchodu, základy controllingu
9. Specifické kalkulace v obchodě, metody ABC a CVP
10. Druhy kalkulací, případy, optimalizace objemu prodeje
11. Obchodní zastoupení, formy, hodnocení zástupců
12. Účetní výkazy v obchodě, využití v obchodní činnosti, úmyslné a neúmyslné zkreslování
13. České účetní standardy , porovnání s US GAAP, IFRS IAS, vybrané operace. Německá a anglická terminologie
14. Seminář k aktuální problematice vedení a využívání účetnictví v obchodní činnosti

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v problematice obchodní činnosti ve směru ekonomického zázemí. Tzn. v účetním, navazujícím daňovém a souvisejícím finančním záběru v jeho komplexnosti.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Cvičící: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • E-learingový kurz v systému MOODLE.
 • Kouřilová,Rybová. Účetnictví obchodu. EF JU Č. Budějovice, 2012.
 • Kouřilová, J.: Kubíčková, T. Accounting for Merchandising Business. ZF JU, 2004.
 • Bussiek , J.: Ehrmann, H. Buchführumg. Leipzig, 1999.
 • Dušek, J. Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztratného zásob. Grada 2018.
 • Kolektiv. Principles of Accounting. Boston, 1996.
 • Kouřilová, J. Účetnictví firem s obchodní činností, cvičení, skripta. ZF JU Č. Budějovice, 2003.
 • Louša F. Zásoby. Grada 2018.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Systematické pozorování studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF