Účetní závěrka

Zkratka předmětu KUF/UZA
Název předmětu Účetní závěrka
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/UZA
Název Účetní závěrka
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/KUZA
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CFUC, KUF/FUCN, KUF/FUC1, KUF/KFUCN, KUF/OFUCN, KUF/QFUC1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Po prvotní charakteristice účetního systému jako celku, specifikaci jednotlivých účetních položek evidovaných v rámci tohoto systému, jsou vymezeny činnosti předcházející sestavení účetních výkazů spočívající v účetní uzávěrce. Skladba účetní závěrky je poté tvořena těmito účetními výkazy: rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), přílohou, výkazem o peněžních tocích (cash flow) a výkazem o změnách vlastního kapitálu. Související kapitoly jsou dále provázány s problematikou auditu a konsolidace účetní závěrky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních - min. 80 %.
- úspěšné vypracování 2 testů - min. 70 % ze součtu obou testů; jeden opravný test
- vypracování samostatné práce (tj. samostatné příklady)
Požadavky ke zkoušce:
- úspěšné složení písemného testu - min. 60 %
- složení ústní části zkoušky
Do 10.3.2019 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=103

Obsah

Tématické okruhy:
1. Úvod do kurzu, metodické poznámky. Účetní uzávěrka a závěrka - obecné předpoklady (vymezení základních pojmů, právní úprava).
2. Účetní uzávěrka - přípravné práce, inventarizace, operace související s uzavíráním účetních knih.
3. Účetní uzávěrka - stanovení daňové povinnosti (daň splatná a odložená).
4. Vybrané specifické účetní operace; příp. aktuální problematiky.
5. Účetní závěrka: cíle a charakteristiky; účetních výkazů rozvaha, výkazu zisku a ztráty, příloha obsahová a formální náplň.
6. Účetní závěrka: přehled o peněžních tocích - obsahová a formální náplň.
7. Účetní závěrka: přehled o peněžních tocích - metody stanovení (výpočtu); přehled změn vlastního kapitálu - obsahová a formální náplň.
8. Konsolidace účetní závěrky - základní pojmy a vymezení konsolidačního celku.
9. Konsolidace účetní závěrky - metody konsolidace.
10. Audit účetní závěrky - základní pojmy a postupy.
11. Regulace a harmonizace výkaznictví: přístupy k účetnictví (EU, IFRS/IAS, US GAPP).
12. Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - koncepční rámec.
13. Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - rozvaha (výkaz o finanční pozici), výkaz o úplném výsledku hospodaření (výsledovka), komentář k účetním výkazům.
14. Finanční výkaznictví dle IFRS/IAS - výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního kapitálu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Finanční účetnictví (FUCN, FUC, FUC1)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům a požadavkům na sestavování účetní závěrky (finančního výkaznictví) v podmínkách české legislativy i v kontextu IRFS/IAS u podnikatelských subjektů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
 • České účetní standardy.
 • LÍBAL, T. (2018). Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 17.vyd. Praha: ICU.
 • RYNEŠ, P. (2017). Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2017. 17. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG.
 • Sbírka souvztažností.
 • SLÁDKOVÁ, E. a kol. (2018). Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. Praha: ICU.
 • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • DVOŘÁKOVÁ, D. (2008). Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: Computer Press.
 • LÍBAL, T. (2018). Účetnictví - principy a techniky.5.vyd. Praha: ICU.
 • SLÁDKOVÁ, E. (2010). Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ICÚ.
 • VAŠEK, L. a kol. (2012). Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ICÚ. (vybrané kapitoly).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF